Input:

R 70/1967; Byt Garance

č. 70/1967 Sb. rozh.
Úľavu podľa § 170 ods. 1 o. z. možno uplatniť iba vtedy, ak ide o závady odstraniteľné. Pokiaľ by tedy súd dospel k záveru, že ide o neodstrániteľnou závadu, ktorá vznikla po určení výšky úhrady za užívanie bytu dohodou, alebo administratívnym rozhodnutím, išlo by o určenie výšky náhrady rozhodnutím národného výboru.
(Rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 20. januára 1967, 13 Co 725/66.)
Okresný súd Bratislava-mesto zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 262,80 Kčs a prísl. ako náhradu nedoplatkov v súvislosti s užívaním bytu ku dňu 30. máju 1965. V odvolaní proti tomuto rozsudku navrhovala žalovaná rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť, pretože jej byt susedí s výťahovou šachtou a prevádzka výťahu je tak hlučná, že ju ruší pri práci i nočnom odpočinku. Tvrdila, že ide o nedostatky vyvolané závadami, ktoré možno opraviť a namietala, že súd neodstránil rozpor medzi znaleckým posudkom inž. Š. a rozhodnutím KHES hoci pre rozhodnutie veci to bolo potrebné.
Krajský súd v Bratislave rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušil.
Z odôvodnenia:
Žalovaná nepopierala, že si z úhrady za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu spornú sumu zadržala, tvrdí však, že tak urobila právom s ohľadom na § 170 odst. 1 o. z., pričom nárok na zľavu opierala o údajnú hlučnosť výťahu. je pravda, že okresný súd vykonal dokazovanie znalcom inž. Š. a že podľa posudku uvedeného znalca vychádza pre byt žalovanej dovolené číslo triedy hluku. Treba však uviesť, že už vo svojej výpovedi znalec udal, že v byte žalovanej presahuje hlučnosť o priemere 5 decibelov. už z tohoto hľadiska zdá sa byť rozpor medzi písomným posudkom a medzi výpoveďou znalca. Je však treba dať znalecký posudok do súladu s rozhodnutím mestského hygienika, v ktorom sa

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací