Input:

70/1964 Sb., Zásady plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády ze dne 20. března 1964, platné do 30.1.1975 Archiv

č. 70/1964 Sb., Zásady plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády ze dne 20. března 1964, platné do 30.1.1975
ZÁSADY
plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády
ze dne 20. března 1964
XII. sjezd KSČ uložil, aby bylo posíleno ústřední řízení, zvýšena odpovědnost centrálních orgánů. V souladu s touto zásadou je nezbytné posilovat úlohu kontroly. Předsednictvo ÚV KSČ schválilo dne 22. října 1963 zásadní směry postupu při vytváření jednotného systému kontroly, podle nichž má postupně dojít ke sjednocení kontroly a národohospodářské evidence tak, aby byly schopny nepřetržitě signalizovat stav v národním hospodářství s daleko větší účinnosti než dosud. Tyto požadavky znovu naléhavě vytyčilo usnesení ÚV KSČ ze dne 21. a 22. ledna 1964.
Současný stav v provádění kontroly vyžaduje, aby první opatření bylo učiněno k podstatnému zkvalitnění plánování a koordinace kontrolní činnosti.
Je nutno dosáhnout toho, aby orgány provádějící kontrolní činnost se zaměřovaly v kontrole na stěžejní problémy, řešily je soustředěným úsilím ve všech vzájemných souvislostech, provedly mezi sebou účelnou dělbu práce, závazným způsobem dohodly vzájemnou součinnost, využívaly navzájem výsledků své práce a vytvářely předpoklady, aby bylo zabráněno neúčelným duplicitám v kontrole.
Ke zkvalitnění plánování a koordinace kontrolní činnosti stanoví ústřední výbor Komunistické strany Československa a vláda Československé socialistické republiky tyto zásady:
I
Při zabezpečování kontroly je třeba vycházet ze stěžejní zásady, že řídící orgány a vedoucí pracovníci na všech stupních řízení jsou povinni uskutečňovat účinnou kontrolu jako nedílnou součást své řídící funkce podle zásady „kdo řídí, kontroluje”.
Všechny řídící orgány a vedoucí pracovníci i ostatní orgány provádějící kontrolní činnost jsou povinni ji řádně plánovat a koordinovat jak uvnitř vlastní organizační jednotky, tak směrem k podřízeným jednotkám a podle svého charakteru i s orgány ústředními, krajskými nebo okresními.
Orgány provádějící kontrolní činnost plánují a koordinují prověrky, průzkumy, inspekce, revize, tematické rozbory a další rozsáhlé kontrolní akce, prováděné na místě. Zabezpečují také, aby i ostatní kontrolní činnost, zejména kterou provádějí jako nedílnou bezprostřední součást řízení, byla uvnitř organizační jednotky plně zajištěna a účelně organizována. Jejich snahou musí být omezovat krátkodobé a povrchní kontrolní akce a nahrazovat je soustředěným úsilím všech příslušných útvarů organizační jednotky tak, aby jejich práce na místě byla pro kontrolovanou organizaci zásadním přínosem a konkrétní pomocí.
Vedoucí úlohu při plánování a koordinaci kontroly mají orgány a organizace Komunistické strany Československa. K nižším stranickým orgánům, orgánům Revolučního odborového hnutí, Československého svazu mládeže a dalším organizacím Národní fronty a k orgánům lidové kontroly provádějí plánování a koordinaci stranické orgány bezprostředně, zatímco ve státních a hospodářských orgánech prostřednictvím komisí lidové kontroly.
Všechny stranické orgány a