Input:

70/1958 Sb., Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, platné do 31.1.1991 Archiv

č. 70/1958 Sb., Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, platné do 31.1.1991
[zrušeno č. 1/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 17. října 1958
o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
Dosažená úroveň rozvoje výrobních sil v Československé republice umožňuje upravit zabezpečování pracovních sil pro národní hospodářství tak, aby se v největší míře uplatnila iniciativa pracujících, odpovědnost podniků a řídící úloha národních výborů. Získávání potřebného počtu pracovníků je především věcí samotných podniků, přičemž národní výbory pečují, aby všem občanům bylo zabezpečeno právo na práci a aby potřeba pracovníků v národním hospodářství byla zajištěna podle pořadí její naléhavosti.
§ 2
Zabezpečování zaměstnání občanům
(1) Výkonné orgány okresních národních výborů pečují o umísťování osob, které se ucházejí o zaměstnání. Za tím účelem zejména bezplatně organizují poradenskou službu o pracovních příležitostech a doporučují podnikům (závodům) a jiným organizacím (dále jen „podniky“) přijetí pracovníků s přihlédnutím k jejich způsobilosti a k potřebám národního hospodářství.
(2) Podniky nesmějí bez vážných důvodů odmítnout sjednání pracovního (učebního) poměru s pracovníky, kteří jim byli doporučeni výkonnými orgány okresních národních výborů a mají potřebné předpoklady pro zastávání volných pracovních (učebních) míst.
Nábor pracovníků
§ 3
Nábor pracovníků provádějí podniky, které pracovníky potřebují, pokud není výjimečně provedení náboru vyhrazeno výkonným orgánům okresních národních výborů (§§ 5 a 6).
§ 4
(1) Podniky mohou provést nábor potřebného počtu pracovníků jen se souhlasem výkonného orgánu okresního národního výboru a pouze ze zdrojů nebo v oblastech, které jim tento orgán určil. Výjimku z tohoto ustanovení může stanovit rada krajského národního výboru.
(2) K přijetí pracovníků, získaných náborem podle ustanovení odstavce 1, do pracovního (učebního) poměru není třeba dalšího souhlasu výkonného orgánu okresního národního výboru.
§ 5
Výkonné orgány okresních národních výborů provádějí nábor pracovníků pro zajištění nejdůležitějších úkolů, které jsou určeny v plánech náboru pracovníků stanovených vládou, popřípadě v jejich rozpisech, nebo v plánech náboru pracovníků stanovených radami krajských národních výborů.
§ 6
(1) Rady okresních národních výborů nebo, pokud je to s ohledem na organizaci podniků účelnější, rady krajských národních výborů určí podniky, v nichž bude proveden nábor podle ustanovení § 5, a popřípadě rozsah náboru. Tyto podniky jsou povinny spolupracovat s výkonnými orgány okresních národních výborů při provádění náboru a uvolnit získané pracovníky z pracovního poměru.
(2) Podniky, pro které se provádí nábor podle ustanovení § 5, jsou povinny poskytovat výkonným orgánům okresních národních výborů při provádění náboru účinnou pomoc a vytvořit pro získané pracovníky vhodně životní a pracovní podmínky. Neplní-li podniky tyto povinnosti, může být nábor, který pro ně provádějí výkonné orgány okresních národních výborů, zrušen