Input:

č. 70/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 70/1957 Sb. rozh. tr.
Pro rozhodnutí o podmíněném či nepodmíněném odsouzení k trestu odnětí svobody si musí soud získat řádný skutkový podklad stejně jako k výroku o vině a trestu a vždy náležitě uvážit, zda bude v konkrétním případě též dosaženo výchovného účelu trestu odnětí svobody na ostatní členy společnosti [§ 17 odst. 1 písm. c) tr. zák.] i bez výkonu tohoto trestu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. června 1957, 1 Tz 103/57.)
Lidový soud ve Vyškově, uznal obžalované bratry A a B vinnými trestným činem opilství podle § 186 tr. zák. a odsoudil je za to k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců u obžalovaného A a čtyř měsíců u obžalovaného B. Trestný čin obžalovaných záležel v tom, že při taneční zábavě pořádané v místní sokolovně napadli ve stavu silné opilosti příslušníka veřejné bezpečnosti při výkonu jeho služby a způsobili mu pohmožděniny v obličeji, následkem čehož byl jmenovaný neschopen služby po dobu jednoho týdne. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a o podmíněném odkladu výkonu trestu a uložil lidovému soudu, aby v mezích zrušení znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že lidový soud nepřihlédl ke všem okolnostem případu, které jsou rozhodné pro posouzení, zda má být obžalovaným povolen podmíněný odklad výkonu trestu.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.
Lidový soud oběma obžalovaným odložil podmíněně výkon trestu odnětí svobody a tento svůj výrok odůvodnil tím, že oba obžalovaní, kteří jsou soukromí zemědělci, plní dobře své dodávkové povinnosti a spáchali trestný čin pod vlivem alkoholu. Dále pak uvedl, že jejich pověst je sice částečně narušována tím, že občas požívají alkoholické nápoje, avšak že neměli nějaký přímý úmysl napadnout příslušníka VB. Soud pak dospěl k závěru, že postačí z těchto důvodů pohrůžka trestem k nápravě obou obžalovaných a zároveň, že tento trest bude dostatečným poučením pro ostatní občany v okolí, že takto nelze postupovat proti příslušníkům veřejné bezpečnosti. Důvody, které lidový soud uvádí jako odůvodnění výroku o podmíněném odkladu výkonu trestu, nejsou v souladu se zákonem. ,
Podle § 24 odst. 1 tr. zák. (ve znění novely) odloží soud výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího dvě léta, má-li vzhledem k předchozímu životu pachatele a okolnostem případu důvodně za to, že účelu trestu bude dosaženo i bez jeho výkonu.
Lidový soud neprovedl důkazy o předchozím životě obžalovaných a tímto jejich životem se podrobně nezabýval a přesto rozhodl o tom, že se jim povoluje podmíněný odklad výkonu trestu. Musí se proto lidový soud především zabývat prvou