Input:

R 70/1957; Garance

č. 70/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Přijal-li rozsudek o rozvodu manželství za manželku manžel, který sám rozvod navrhoval, nebyl manželce rozsudek řádně doručen a nezačla jí proto běžet ani lhůta k podání odvolání (§ 47 odst. 2, § 173 odst. 1 o. s. ř.).
Zemřel-li manžel dříve, než rozsudek o zrušení manželství se stal pravomocný, zaniklo manželství ze zákona smrtí a nelze proto již rozhodovat o jeho zrušení rozvodem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 13. března 1957, 4 Co 310/57)
Lidový soud v Pardubicích rozvedl rozsudkem ze 6. června 1950 manželství účastníků po řízení zahájeném k návrhu manžela Josefa H. Tohoto řízení se odpůrkyně Marie H. aktivně nezúčastnila. Na doručném lístku od žaloby doručované k vlastním rukám je sice její podpis, ale k ústním jednáním nařízeným na 18. května a 6. června 1950 odpůrkyně nepřišla, nebyla tak vůbec o návrhu slyšena a rozsudek vyslovující rozvod z její viny byl doručen podle dokladů ve spisech tak, že byl 24. července 1950 převzat manželem Josefem H., tedy jejím odpůrcem v řízení. Doručení rozsudku pro tohoto stalo se k rukám zmocněnce s procesní plnou mocí. Lidový soud založil nato spisy jako vyřízené, neboť měl za to, že se doručení oběma účastníkům stalo platně a že rozsudek, proti kterému nebyl podán opravný prostředek, je pravomocný.
Podle obsahu spisů teprve 8. ledna 1957 se začala odpůrkyně zajímat o výsledek rozvodového řízení, neboť zatím Josef H. zemřel a pro případné její dědické právo je rozhodující, zda její manželství v době smrti Josefa H. dne 26. prosince 1956 platně trvalo či bylo zrušeno rozvodem.
Odpůrkyně proto podala 16. ledna 1957 odvolání proti shora uvedenému rozsudku okresního soudu v Pardubicích dovozujíc, že jí dosud rozsudek nebyl platně doručen a že jí proto dosud neuplynula odvolací lhůta a že její manželství v době úmrtí manžela platně trvalo. Dále tvrdila ještě, že s manželem žila až do poslední chvíle ve společné domácnosti a o rozvodu nic nevěděla. Navrhovala, aby rozsudek soudu prvé stolice byl zrušen.
V odvolací odpovědi navrhl zástupce navrhovatelův, aby odvolání bylo zamítnuto, neboť rozsudek o rozvodu byl odpůrkyni doručen anebo aspoň se jistě o něm dozvěděla, když, jak sama tvrdí, po rozsudku s manželem dále žila.