Input:

70/1956 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství, platné do 23.3.1959 Archiv

č. 70/1956 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství, platné do 23.3.1959
[zrušeno č. 14/1959 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. prosince 1956,
kterým se provádí zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 38 odst. 1 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství:
ČÁST PRVÁ.
Hospodaření s vodami a plánování.
Hospodaření s vodami.
§ 1.
Veškerá povrchová a podzemní voda slouží k zabezpečení hospodářských a jiných společenských potřeb. Hospodaření s vodami se řídí státním plánem rozvoje národního hospodářství a zásadami státního vodohospodářského plánu.
§ 2.
(1) Vody na pozemcích nebo v pozemcích ve správě (vlastnictví) rozpočtových, hospodářských a ostatních organisací, po případě i ve vlastnictví jednotlivců, může být použito, vyžaduje-li to zabezpečení hospodářských a jiných společenských potřeb. Těmto organisacím a jednotlivcům musí však být zaručeno množství vody nutné pro uspokojení jejich potřeb.
(2) Při stanovení množství vody pro vlastní potřebu se bere v úvahu, zda je možné tuto potřebu zabezpečit jiným způsobem než ze zdrojů na dotčených pozemcích nebo vodou jiné jakosti.
(3) Užívání vody podle odstavců 1 a 2 upraví po provedeném řízení odbor pro vodní hospodářství rady krajského národního výboru.
§ 3.
Státní vodohospodářský plán.
Státní vodohospodářský plán vede, doplňuje a zpřesňuje Ústřední správa vodního hospodářství tak, aby byl ve shodě se současným stavem rozvoje národního hospodářství, přírodních podmínek, jakož i v souladu s vývojem a pokrokem přírodních a technických věd, a zajišťuje soustavné uplatňování jeho zásad při hospodaření s vodami. Za tím účelem jsou povinny ústřední úřady a orgány oznamovat požadavky na množství vody, které hodlají uplatnit v příštích letech.
§ 4.
Distribuční řády vody.
Vyžaduje-li to plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství nebo je-li nedostatek vody, může odbor pro vodní hospodářství rady krajského národního výboru vydávat po provedeném řízení distribuční řády pro jednotlivá povodí nebo jejich části, pokud si to ve zvláštních případech nevyhradí Ústřední správa vodního hospodářství; při vydávání těchto řádů zároveň určí, při jakém stavu vody jsou tyto řády závazné.
ČÁST DRUHÁ.
Užívání vod, koryt toků, pobřežních pozemků, vypouštění odpadních vod a ochrana proti vodám.
§ 5.
Normy potřeby vody.
Celostátní normy potřeby a spotřeby vody jako ukazatele pro zavádění a kontrolu hospodárného využívání vody stanoví Ústřední správa vodního hospodářství ve spolupráci se zúčastněnými ústředními úřady. Resortní normy potřeby a spotřeby vody stanoví příslušné ústřední úřady v dohodě s Ústřední správou vodního hospodářství.
§ 6.
Užívání vody k plavbě.
(1) Hydrotechnické části přístavů a překladišť jsou takové části přístavů a překladišť, které jsou zřízeny v korytě, na břehu nebo na pobřežních pozemcích a které mají vliv na stav vody v toku, na její odtok a na odchod ledu, nebo tvoří součást jiných vodohospodářských staveb. V pochybnostech rozhodne odbor pro vodní hospodářství rady krajského národního výboru v dohodě s orgánem státní