Input:

č. 70/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 70/1956 Sb. rozh. tr.
Pre otázku, či súkromne hospodariaci roľník sa dopustil čiernou zakálačkou ošípanej trestného činu ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 136 tr. zák., či iba priestupku proti ochrane výroby živočíšnej podľa § 56 tr. zák. spr., je smerodajné, či mal takú zástavu ošípaných a či dodal také predpísané dodávky, splnenie ktorých je podmienkou pre vydanie zakálacieho listu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 8. júna 1956, 2 Tz 105/56.)
Ľudový súd v Krupine uznal obvineného vinným trestným činom ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 136 tr. zák., pretože obvinený ako súkromne hospodáriaci stredný roľník zabil bez povolenia jednu ošípanú vo váhe asi 200 kg, z ktorej neodovzdal masť a krupon na verejné zásobovanie, pričom skrátil plánovaný stav ošípaných na svojom hospodárstve, teda ako súkromný podnikateľ úmyselne nesplnil záväzok plynúci z jednotného hospodárskeho plánu.
Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie obvineného zrušil rozsudok ľudového súdu iba vo výroku o treste a obvinenému vymeral nižší trest.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil rozsudok krajského súdu a tomuto súdu uložil, aby o odvolaní obvineného znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Podľa § 2 ods. 3 tr. por. úlohou súdu v trestnom konaní je najmä spravodlivo rozhodovať o trestných činoch. Z tohto ustanovenia „ vyplýva, že súd má povinnosť starať sa o úplné vyjasnenie vecí a prihliadať na všetky dôkazy a skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie veci. Krajský súd ako súd odvolací túto povinnosť , nesplnil.
Trestného činu ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 136 tr. zák. dopustí sa súkromne hospodáriaci roľník v prípade tzv. čiernej zakálačky ošípanej iba vtedy, ak nemá takú zástavu ošípaných, alebo ak nedodal také predpísané dodávky bravčového mäsa, splnenie ktorých je podmienkou pre vydanie zakálacieho listu. Podľa potvrdenia okresného splnomocnenca Ministerstva výkupu založeného v spisoch, obvinený mal za r. 1955 predpis 199 kg bravčového mäsa a dodal 283 kg, teda dodávku prekročil. Nie je však zrejmé, či k splneniu a prekročeniu dodávky bravčového mäsa nedošlo až po vykonaní čiernej zakálačky ošípanej zo zabaveného mäsa, alebo či obvinený nemal plánovanú zástavu ošípaných, resp. či ju zakálačkou neznížil. Keby tomu tak bolo, trestná činnosť obvineného bola správne posúdená ako trestný čin ohrozenia jednotného hospodárskeso plánu podľa § 136 tr. zák. Keby však obvinený mal splnené dodávky bravčového mäsa za rok 1955 a tiež