Input:

70/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953 Garance

č. 70/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. července 1953,
kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 odst. 4 rozpočtového zákona na rok 1953 č. 26/1953 Sb.:
§ 1.
Dosažení rozpočtových příjmů.
(1)  Výše příjmů, stanovená státním rozpočtem, je nejnižší mezí, jíž musí být dosaženo.
(2)  Všechny orgány zúčastněné na státním hospodaření jsou povinny dbát o to, aby příjmových zdrojů bylo plně využito a aby příjmy docházely během roku plynule.
§ 2.
Použití rozpočtových prostředků k určeným účelům a do určené výše.
(1)  Prostředků určených státním rozpočtem k úhradě výdajů (dále jen „rozpočtové prostředky”) smí být použito jen k úhradě těch výdajů a jen do té výše, jak určuje státní rozpočet.
(2)  Všechny orgány hospodařící s rozpočtovými prostředky jsou povinny dbát o to, aby plánované úkoly byly splněny, při čemž musí usilovat, aby se tak stalo co nejúčelněji a nejhospodárněji.
(3)  Rozpočtové prostředky buďtež čerpány jen ve výši úměrné rozsahu plnění plánovaných úkolů a během roku co nejplynuleji.
§ 3.
Časové použití rozpočtových prostředků.
(1)  Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1953 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2)  Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto nařízení mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1953, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštích let.
(3)  Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1953, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.
§ 4.
Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření.
U návrhů zákonů, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, nařízení ministrů a nařízení sboru pověřenců (nařízení pověřenců), vládních usnesení, usnesení sboru pověřenců, vyhlášek a u všech jiných opatření ústředních úřadů buďtež s největší odpovědností zváženy také jejich hospodářské a finanční důsledky. Důsledky těchto opatření pro výdaje nebo příjmy státního rozpočtu je vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Připouští-li povaha navrhovaného opatření zavedení nových příjmů, je tyto nové příjmy vždy navrhnout.
§ 5.
Zatěžování státních rozpočtů příštích let.
(1)  Ke všem opatřením, která časově přesahují schválený státní rozpočet a svými důsledky zatěžují nebo by mohla zatěžovat státní rozpočty v příštích letech, jako jsou rozšiřování úřadů a orgánů státní správy, zřizování, po