Input:

70/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy Garance

č. 70/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. března 1946,
kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 5/1943 Úř. věst. čsl. se mění a doplňuje takto:
1. V § 1, odst. 1 se na konci druhé věty škrtá tečka a připojují slova „a ve zvláštních případech za vynikající zásluhy o československou armádu i civilním osobám”.
2. § 1, odst. 2 zní: „Bližší ustanovení obsahují připojené stanovy tohoto vyznamenání, které jsou součástí tohoto nařízení.”
3. Ustanovení § 2, první věty se doplňuje slovy: „;provede je ministr národní obrany, a to, jde-li o udělování vyznamenání cizincům, v dohodě s ministrem zahraničních věcí, a pokud jde o udělování vyznamenání civilním osobám, v dohodě s ministrem vnitra.” Druhá věta se škrtá.
Čl. II.
Stanovy československé vojenské medaile za zásluhy se mění a doplňují takto:
1. V čl. 1 se na konci připojuje tato věta: „Může býti udělena i příslušníkům spojeneckých armád a ve zvláštních případech za vynikající zásluhy o československou armádu i civilním osobám.”
2. V čl. 2 se škrtá druhá věta.
3. V čl. 3:
a)  odstavce 1 a 2 se zrušují;
b)  v odstavci 3 se vynechává slovo „tři” za slovem „jsou”, za slovo „poprsí” se vsune slovo „tří”, slova „československého vojína” se nahradí slovy „československých vojínů”, slovo