Input:

7/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů Garance

č. 7/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2018 byla v Monaku přijata změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů1) .
Změna vstoupila v platnost na základě čl. VII odst. 5 Dohody dne 9. prosince 2018 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
 
EUROBATS.M0P8. Rezoluce 8.2


 
8. zasedání smluvních stran
Monte Carlo, Monako, 8. -10. října 2018
Usnesení 8.2

Změna přílohy Dohody

Zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (dále jako „Dohoda“),
připomínajíc usnesení č. 7 přijaté na třetím zasedání (Bristol, červenec 2000), které změnilo Dohodu a začlenilo Přílohu se seznamem druhů netopýrů, které se vyskytují v Evropě a na něž se Dohoda vztahuje;
uznávajíc občasnou potřebu změny Přílohy ve světle posledních výsledků výzkumu;
uznávajíc dále, že názvy druhů netopýrů obsažené v Příloze by měly odpovídat pravidlům názvosloví stanoveným Mezinárodní komisí pro zoologické názvosloví;
zaznamenávajíc, že IUCN - Světový svaz ochrany přírody, stejně jako Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů považují Druhy savců světa autorů Wilsona a Reedera (Smithsonian Institution Press, Washington; John Hopkins University Press, Baltimore) za standardní seznam savců;
uznává ustavení Poradního výboru pro posuzování případných změn Přílohy;
souhlasí s přijetím následujících změn Přílohy na základě doporučení Poradního výboru; a
zaznamenává jiné případné změny Přílohy, které však byly odmítnuty nebo odloženy do doby, než budou dostupné další informace;

rozhodlo:
1. odstranit závorky u autora a data u druhu Taphozous nudiventris Cretzschmar, 1830;
2. přiřadit autorství popisu druhu Rhinolophus hipposideros na (Borkhausen, 1797) namísto (Bechstein, 1800);
3. nahradit druh Barbastella darjelingensis druhem Barbastella caspica Satunin, 1908;
4. nahradit druh Eptesicus bottae druhem Eptesicus ognevi Bobrinskii, 1918;
5. doplnit druh Myotis davidii (Peters, 1869);
6. odstranit druhy Myotis aurascens Kuzyakin, 1935, nipalensis (Dobson, 1871) a hajastanicus Argyropulo, 1939, jakožto synonyma druhu Myotis davidii (Peters, 1869);
a současně

přijalo upravený seznam druhů v příloze Dohody přiložený k tomuto usnesení.
  
Druhy netopýrů, které se vyskytují v Evropě a na něž se