7/2018 Sb., Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 7/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. ledna 2018
o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, (dále jen „zákon“) k provedení § 16 odst. 5, § 17 odst. 3, § 20 odst. 4, § 46 odst. 2, § 48 odst. 4, § 59 odst. 4, § 74 odst. 6, § 75 odst. 3, § 78 odst. 4 a § 100 odst. 4 zákona:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce, instituce elektronických peněz a správce informací o platebním účtu a způsob plnění požadavků na systém vyřizování stížností a systém řízení bezpečnostních a provozních rizik poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,
b) pravidla pro výpočet výše kapitálu a kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které se mohou při výpočtu kapitálové přiměřenosti uplatňovat, a
c) minimální limit pojistného plnění z pojištění a minimální výši srovnatelného zajištění pro platební instituci, instituci elektronických peněz a správce informací o platebním účtu.
ČÁST DRUHÁ
ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM
HLAVA I
ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM PLATEBNÍ INSTITUCE
(K § 20 odst. 4 zákona)
Předpoklady řádné správy a řízení
§ 2
(1) Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby pokrýval veškeré její činnosti. Platební instituce, která vykonává i jiné podnikatelské činnosti než činnost, k jejímuž výkonu je oprávněna na základě povolení uděleného podle zákona (dále jen „hybridní platební instituce“), nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby pokrýval činnosti, k jejichž výkonu je oprávněna na základě uděleného povolení podle zákona.
(2) Platební instituce využívá při naplňování požadavků stanovených na řídicí a kontrolní systém vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží přitom také k vývoji prostředí, v němž podniká.
(3) Platební instituce zajistí, aby byl řídicí a kontrolní systém přiměřený rozsahu, povaze a složitosti činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat, a aby vždy zajišťoval trvalý soulad s podmínkami, za kterých bylo platební instituci uděleno povolení podle zákona, a dalšími stanovenými požadavky a pravidly, zejména řádný a obezřetný výkon činností včetně efektivnosti při naplňování strategie podnikání.
§ 3
(1) Platební instituce zajistí, aby řídicí a kontrolní systém plnil stanovené funkce také v případě výkonu činnosti prostřednictvím pověřených zástupců nebo dalších osob (dále jen „outsourcing“).
(2) Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby sjednání outsourcingu neomezilo soulad činností, které jsou předmětem outsourcingu, s právními předpisy, možnost jejich kontroly platební institucí, plnění informačních povinností vůči České národní bance, výkon dohledu včetně případné kontroly skutečností podléhajících dohledu u poskytovatele outsourcingu a provedení auditu účetní závěrky a dalších ověření stanovených právními předpisy.
(3) Platební
 
 Nahoru