7/2018 F.z., Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
7/2018 F.z.
Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Vysvětlivky:
U - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)
D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, pokud umožňuje automatickou výměnu informací (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)
T - dohoda o výměně informací v daňových záležitostech, pokud je k ní uzavřen protokol umožňující automatickou výměnu informací (doposud takový protokol uzavřen nebyl); (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)
CRS - společný standard oznamování OECD
MCAA - Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně právním základem výměny informací je Úmluva
F - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (tzv. FATCA), č. 72/2014 Sb. m. s.
S - směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
EU - dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení souladu s daňovými předpisy v mezinárodním měřítku uzavřená Evropskou unií s danou jurisdikcí a zavazující přímo členský stát EU (sjednaná jako pozměňovací protokol k savings dohodám). Nezahrnuje bilaterální savings dohody uzavřené Českou republikou s některými britskými a nizozemskými závislými a přidruženými územími
(viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)
ZMSSD - zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Pozn.: Ministerstvo financí zdůrazňuje, že seznamy signatářů Úmluvy a Mnohostranné dohody příslušných orgánů se budou v budoucnosti dále měnit.
Poslední sloupec je relevantní pro určení států, kam Kontaktní orgán informace skutečně předá.
 
Zúčastněný stát -název jurisdikce
Mezinárodní právní titul pro automatickou výměnu informací o finančních účtech (§ 13b odst. 2)
Podpis MCAA, pokud AVI podle U, D nebo T přihlášení se k 1. výměně informací na základě závazku jurisdikce implementovat CRS
Postupy náležité péče
Rozhodný den (§ 13godst. 5)
Zúčastněný stát uplatňující CRS od dne (§ 13e odst. 7)
1. předání údajů do zahraničí Kontaktním orgánem (§ 13p odst. 2) - příjem informací ze zahraničí
 
 Nahoru