Input:

7/1969 Sb., Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 7/1969 Sb., Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky, platné do 31.12.1970
[zrušeno č. 147/1970 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 24. ledna 1969
o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Zřízení a působnost Nejvyššího kontrolního úřadu
§ 1
(1) Zřizuje se Nejvyšší kontrolní úřad České socialistické republiky (dále jen „Nejvyšší kontrolní úřad“) jako kontrolní orgán České národní rady, které odpovídá za svou činnost.
(2) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý na vládě a na ostatních výkonných orgánech České socialistické republiky.
§ 2
(1) Nejvyšší kontrolní úřad vykonává kontrolu v rámci kontrolní působnosti České národní rady.
(2) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu přísluší kontrolovat:
a) tvorbu a užití prostředků státního rozpočtu republiky,
b) výsledky rozpočtového hospodaření a státní závěrečný účet republiky a předkládat stanovisko ke státnímu závěrečnému účtu republiky České národní radě,
c) hospodaření s hmotnými, finančními a ostatními prostředky republiky a s jejich zdroji, včetně dluhů České socialistické republiky a úvěrové) činnosti státu, jakož i hospodaření s prostředky účelových fondů
(3) Nejvyšší kontrolní úřad podle požadavků České národní rady kontroluje:
a) jak jsou prováděny zákony a opatření České národní rady, jakož i zákony Federálního shromáždění, pokud jejich výkon patří orgánům České socialistické republiky a ověřuje jejich soulad s potřebami společnosti,
b) úroveň vyřizování stížností a podnětů občanů a závažné z nich prověřuje.
(4) Při výkonu kontrolní činnosti Nejvyšší kontrolní úřad zkoumá zákonnost, účelnost a hospodárnost prověřovaných skutečností.
§ 3
Kontrolní působnost Nejvyšší kontrolního úřadu se nevztahuje na rozhodnutí soudů, prokurátorů, státních notářů a orgánů hospodářské arbitráže a na řízení před nimi.
§ 4
(1) Nejvyšší kontrolní úřad se vyjadřuje k návrhům obecně závazných právních předpisů vydávaných ústředními orgány státní správy republiky upravujících rozpočtové hospodaření, vedení účetnictví nebo výkon kontrolní činnosti.
(2) Nejvyšší kontrolní úřad:
a) zveřejňuje stanovisko ke státnímu závěrečnému účtu republiky,
b) zabezpečuje výzkum v oboru kontroly,
c) dává k dispozici jiným orgánům své poznatky získané z kontrolní a výzkumné činnosti, které složí ke zvyšování úrovně metod, postupu a techniky při výkonu kontroly a ke zdokonalování jejich organizace.
(3) Nejvyšší kontrolní úřad rozvíjí v součinnosti s kontrolním orgánem Federálního shromáždění mezinárodní styky v oboru kontroly.
ČÁST DRUHÁ
Organizace Nejvyššího kontrolního úřadu
§ 5
(1) Nejvyšší kontrolní úřad řídí a za jeho činnost odpovídá generální kontrolor.
(2) Generální kontrolor předkládá předsednictvu České národní rady návrhy pracovních plánů Nejvyššího kontrolního úřadu.
(3) Generální kontrolor předkládá České národní radě výsledky kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
(4) Generální kontrolor má právo účastnit se schůzí České národní rady a všech jejích orgánů a schůzí vlády České socialistické republiky; požádá-li o