Input:

R 7/1969; Výkon rozhodnutí Garance

č. 7/1969 Sb. rozh.
Jestliže byl povinnému přidělen vykonatelným rozhodnutím místního národního výboru jako náhradní byt dosavadní byt oprávněného, nebrání nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením skutečnost, že oprávněný neuvolnil dosavadní byt pro povinného již v době nařízení výkonu rozhodnutí.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze 17. 5. 1967, 11 Co 254/67.)
Usnesením obvodního soudu pro Prahu 4 z 30. 3. 1967 byl k návrhu oprávněných na podkladě vykonatelného rozhodnutí odboru bytového hospodářství ONV v P. 4 z 9. 9. 1966 nařízen výkon rozhodnutí vyklizení bytu povinných v P. 4 do náhradního bytu v P. 2 (zajištěného pro povinné vykonatelným rozhodnutím téhož orgánu z 13. 1. 1967).
Povinní namítali v odvolání, že přidělený náhradní byt není dosud volný, když jej užívají oprávnění; z toho dovozovali, že měl být návrh oprávněných na nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením zamítnut se zřetelem na ustanovení § 44 zák. č. 41/1964 Sb.
Městský soud v Praze potvrdil usnesení soudu prvního stupně usnesením ze 17. 5. 1967.
Z odůvodnění:
Jestliže se povinní nepřestěhovali dobrovolně z dosavadního bytu v P. 4 do náhradního bytu v P. 2, ač jim tato povinnost plyne z vykonatelných rozhodnutí odboru bytového hospodářství ONV v P. 4, nepochybil soud prvního stupně, když k návrhu oprávněných nařídil výkon rozhodnutí (§ 251 a násl. § 340 o. s. ř.).
I když soud není oprávněn k přezkoumání správnosti potvrzení příslušného správního orgánu o vykonatelnosti jeho rozhodnutí, je zřejmé, že neobstojí námitka povinných, zdůrazňovaná v jejich odvolání.