Input:

R 7/1967 (tr.); Hlavní líčení Garance

č. 7/1967 Sb. rozh. tr.
Ak po zrušení rozsudku súdom druhého stupňa a po vrátení veci na došetrenie podľa § 260 tr. por. podá prokurátor novú obžalobu, je povinný súd prveho stupňa prejednať vec na novom hlavnom pojednávaní, pričom pri svojom rozhodnutí smie prihliadať len na skutočnosti, ktoré boli na tomto hlavnom pojednávaní prebrané, a opierať sa o dôkazy, ktoré boli na tomto hlavnom pojednávaní vykonané (§ 220 ods. 2 tr. por.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. 9. 1966 - 10 Tz 52/66.)
Rozsudkom Okresného súdu v M. z 23. júna 1964 sp. zn. 6 T 12/64 bola obvinená uznaná vinnou, že sa ako obzvlášť nebezpečná recidivistka podľa § 41 písm. b) tr. zák. dopustila trestných činov krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák. a dvojnásobného pokusu na tento trestný čin podľa § 8 ods. 1, § 247 ods. 1 tr. zák. a bol jej za tieto trestné činy s použitím § 42 ods. 1 tr. zák. uložený trest odňatia slobody v trvaní 25 mesiacov.
Krajský súd uznesením zo 14. 10. 1964 sp. zn. 5 To 286/64 na odvolanie obžalovanej zrušil uvedený rozsudok okresného súdu a podľa § 260 tr. por. vec vrátil okresnému prokurátorovi na došetrenie.
Po došetrení veci okresný prokurátor v M. podal na obvinenú 22. decembra 1964 novú obžalobu pre tie isté trestné činy.
Uznesením Okresného súdu v M. z 25. 1. 1965 sp. zn. T 4/65 bola táto obžaloba podľa § 194 tr. por. s prihliadnutím na § 185 tr. por. prijatá.
Rozsudkom uvedeného okresného súdu z 9. 2. 1965 sp. zn. T 4/65 bola obvinená uznaná vinnou, že sa ako obzvlášť nebezpečná recidivistka podľa § 41 písm. b) tr. zák. dopustila trestných činov krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák. a dvojnásobného pokusu na tento trestný čin podľa § 8 ods. 1, § 247 ods. 1 tr. zák. a bol jej uložený trest vo výmere 28 mesiacov.
Krajský súd na odvolanie obžalovanej rozsudkom zo 14. apríla 1965 sp. zn. 5 To 88/65 zrušil uvedený rozsudok okresného súdu vo výroku o treste a obžalovanej uložil trest odňatia slobody vo výmere 25 mesiacov.
Na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu Najvyšší súd zrušil rozsudok krajského súdu i rozsudok okresného súdu a okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Z ustanovení § 2 ods. 12 tr. por. vyplýva, že súd pri rozhodovaní na hlavnom pojednávaní smie prihliadnuť len na tie dôkazy, ktoré boli na tomto hlavnom pojednávaní vykonané.
Táto jedna zo základných zásad trestného konania je zdôraznená aj v ustanovení § 220 ods. 2 tr. por., podľa ktorého súd pri svojom rozhodnutí môže prihliadať len na skutočnosti, ktoré boli na hlavnom pojednávaní

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací