Input:

R 7/1966; Poplatky - vodné Garance

č. 7/1966 Sb. rozh.
Platnost vyhlášky č. 58/1954 Ú. l., jakož i směrnic k jejímu provedení vydaných, nebyla dotčena ustanoveními občanského zákoníku ani jinými předpisy.
Je třeba rozlišovat právní vztah mezi vodohospodářskou službou a odběratelem vody (zpravidla vlastníkem nemovitosti) a mezi odběrateli vody a přímými spotřebiteli; to však neznamená, že by důsledky zanedbání některých povinností odběratelem vody měl nést přímý spotřebitel vody.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 1965, 5 Cz 95/65.)
Žalobce se domáhal na žalovaném zaplacení vodního za dobu od 1. 5. 1961 do 30. 4. 1962, které na něj připadá jako na nájemníka v bytě v domě čp. 148 v O., jehož správcem je žalobce, po rozvržení celkové částky vodného, vyfakturovaného vodohospodářskou správou žalujícímu podniku. Žalobce uváděl, že částka celkového vodného 1226,40 Kčs za uváděné období sice překračuje průměr spotřeby v domcích podobného typu, v němž bydlí žalovaný, že však požádal dne 12. 11. 1962 Okresní vodohospodářskou správu v P. o přezkoušení vodoměru v tomto domě, a podle jejího sdělení z 28. 5. 1963 byl vodoměr shledán bez závad. Proto žalobce požaduje úhradu podílu na žalovaného připadajícího z celkové částky vodného na dům.
Žalovaný poukazoval na účtované částky vodného v minulých letech a namítal, že je na něm žalobcem požadována částka za takové množství vody, které spotřebovat nemohl. Má za to, že bylo povinností žalobce postarat se zavčas po zjištění vysoké spotřeby vody o přezkoumání vodoměru a celé instalace vodovodní.
Okresní soud v Pardubicích žalobu zamítl s odůvodněním, že oproti minulým létům spotřeba vody stoupla neúměrně a tato okolnost měla vést žalobce k včasnému přešetření vodoměru.
Krajský soud v Hradci Králové k odvolání žalobce rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobě bylo v celém rozsahu vyhověno. Odvolací soud vycházel ze zjištění, že vodoměr byl dne 4. 12. 1963 vyměněn, přezkoušen a shledán správným, že v době od 17. 9. do 4. 12. 1963 byla vykazována spotřeba vody značně nižší než v předchozích čtvrtletích a že tedy docházelo k nižší spotřebě ještě před výměnou vodoměru, což nasvědčuje tomu, že vodoměr byl správný.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozhodnutím krajského soudu v Hradci králové byl porušen zákon, a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Podle ust. § 2 odst. 1 vyhl. č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění vod veřejnými kanalizacemi, vybírá, fakturuje a vymáhá vodné a stočné krajská vodohospodářská služba, která dodává nebo odvádí vodu. Tomuto dodavateli hradí vodné a stočné odběratel vody, tj. vlastník, popřípadě držitel, poživatel, uživatel nebo správce nemovitosti, pro kterou se voda dodává (§ 2 odst. 2 cit. vyhl.). Odběratel je pak oprávněn rozvrhnout vodné a stočné na veškeré přímé spotřebitele vody (nájemníky apod.) způsobem uvedeným v § 9 cit. vyhl. a požadovat od nich částky na ně připadající, pokud je to v souhlase s ustanoveními nájemní nebo jiné smlouvy (§ 2 odst. 3 cit. vyhl.). Platnost uváděné vyhlášky, jakož i směrnic č. 112/1955 Ú. l. vydaných k jejímu provedení nebyla dotčena ustanoveními nového