Input:

7/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí o opravách bytového majetku, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 7/1964 Sb., Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí o opravách bytového majetku, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 102/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a
ministerstva financí
ze dne 22. ledna 1964
o opravách bytového majetku
K zajištění řádné péče o bytový majetek je třeba za široké účasti obyvatelstva vytvořit příznivé podmínky nejen pro udržování socialistického bytového majetku, nýbrž i pro soustavné provádění oprav soukromých obytných domů.
Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství a ministerstvo financí proto v dohodě se Státní plánovací komisí a ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství, podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 9 zákona č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku:
ČÁST I
Společná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška se vztahuje na bytový majetek spravovaný organizacemi bytového hospodářství národních výborů1) a na obytné domy, na které se vztahují předpisy o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku2) (dále jen „soukromé obytné domy“).
§ 2
Návrhy oprav
(1) Organizace bytového hospodářství národních výborů a vlastníci soukromých obytných domů sestaví ročně ve spolupráci s domovními komisemi (domovními důvěrníky) návrhy oprav svých domů a uvedou v nich požadavky uživatelů bytů. Návrhy předloží místnímu národnímu výboru. Jestliže vlastník soukromého obytného domu nepředloží návrh, sestaví jej za účasti uživatelů bytů místní národní výbor nebo jeho sestavením pověří svou místně příslušnou organizaci bytového hospodářství.
(2) Návrhy oprav obsahují zejména:
a) druh a rozsah oprav jmenovitě plánovaných s uvedením jednotlivých odborných (řemeslných) prací v Kčs,
b) odhad celkového objemu oprav, které se jmenovitě nedají předvídat (havarijní opravy) v Kčs,
c) způsob provedení (dodavatelsky, vlastními pracovníky organizace bytového hospodářství, svépomocí) a termín, ve kterém má být oprava provedena,
d) materiál (druh a množství) potřebný pro opravy prováděné vlastními pracovníky organizací bytového hospodářství národních výborů a svépomocí,
e) u soukromých obytných domů vyjádření vlastníka, zda opravy provede vlastním nákladem nebo zda souhlasí, aby provedl opravy místní národní výbor.3)
(3) Místní národní výbory zveřejní schválený plán oprav, které mají být provedeny v příslušném roce, aby byla zajištěna pomoc a kontrola občanů při jejich provádění.
§ 3
Výrobní zajišťování oprav
(1) Okresní národní výbory zabezpečí, aby materiál a výrobní kapacity určené v plánu na opravy nebyly používány k jiným účelům. Zejména dbají, aby se výrobních kapacit okresních (městských) stavebních podniků nevyužívalo k nezemědělské investiční výstavbě, jestliže nejsou v okrese výrobně zabezpečeny plánované opravy bytového majetku.