Input:

7/1958 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské, platné do 30.4.1966 Archiv

č. 7/1958 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské, platné do 30.4.1966
[zrušeno č. 19/1966 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. března 1958,
jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské.
Vláda Republiky československé stanoví podle § 35 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
§ 1
(1) Na vysoké školy vojenské se vztahují ustanovení zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., s výjimkou §§ 3, 4, 6, 10, 13, § 15 odst. 3, § 16 odst. 4 až 7, § 17 odst. 2, § 19 odst. 1 a 5, § 26 odst. 2 věty druhé a §§ 31 až 34. Ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) se vztahuje pouze na vědní obory obdobné vědním oborům na civilních vysokých školách; jinak vykonává působnost Státního výboru pro vysoké školy a Slovenského výboru pro vysoké školy na úseku vysokých škol vojenských orgán zřízený ministrem národní obrany.
(2) Působnost, která přísluší podle zákona o vysokých školách ministru (ministerstvu) školství a