69/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 69/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. srpna 2017 byla v Praze podepsána Dodatková dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 19611) .
Dodatková dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 2 dnem podpisu.
České znění Dodatkové dohody se vyhlašuje současně.

  
Dodatková dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Spolkové republiky Německo
o
změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
ze dne 9. prosince 1961

  
Vláda České republiky
a
vláda Spolkové republiky Německo

projevujíce přání pokračovat v úzké spolupráci v rámci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství ze dne 12. prosince 1995,
beroucí na zřetel Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961 (dále jen „Dohoda“)
se dohodly takto:
  
Článek 1
Změny Dohody
(1) V článku 1 odstavec 1 Dohody se nahrazuje údaj „až po kótu 598,95 m NN, která odpovídá kótě 599,30 m nad mořem Jaderským“ údajem „až do kóty 598,95 m NN, odpovídající kótě 598,83 m podle Baltského
 
 Nahoru