Input:

69/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou Garance

č. 69/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 3. září 1963
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Dne 4. června 1961 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 23. srpna 1961. President Somálské republiky ratifikoval Dohodu dne 9. února 1963 a předseda vlády Československé socialistické republiky potvrdil schválení Dohody listinou ze dne 24. dubna 1963. Výměna listin o schválení Dohody byla provedena dne 4. července 1963 v Mogadišo.
Podle ustanovení článku VII, odstavce 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. července 1963.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Somálské republiky přejíce si rozvíjet kulturní styky mezi oběma zeměmi v zájmu dalšího rozšiřování a upevňování přátelských vztahů mezi československým a somálským lidem, dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet kulturní výměny k vzájemnému prospěchu v rámci zákonů platných v každé zemi a na základě zásad respektování svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí a rovnosti.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat podle svých možností a potřeb rozvoj spolupráce, výměnu zkušeností a pracovních výsledků dosažených ve vědě, ve vysokém a všeobecně vzdělávacím školství, ve zdravotnictví, v literatuře, umění a ve sportu. Vzájemným vysíláním delegací a jednotlivých návštěv budou podporovat seznamování se lidu obou zemí s kulturou druhé strany; za tím účelem budou zvát hudební a divadelní soubory, herce, budou pořádat koncerty, výstavy uměleckých děl, přednášky atd.
Smluvní strany budou podporovat kulturní výměny mezi nevládními organizacemi obou zemí.
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat spolupráci na vzájemně přijatelném základě v oblasti distribuce knih a časopisů, v oboru rozhlasu, kinematografie a distribuce filmů, ve výměně rozhlasových programů a hudebních záznamů.
Článek 4
Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat poskytování vzájemné pomoci ve výchově vlastních odborníků pro průmysl, zemědělství, vědu a kulturu, že těmto pracovníkům budou dávat možnost