Input:

č. 69/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 69/1956 Sb. rozh. tr.
K výkladu podmienok pre vydanie odňatej veci dôležitej pre trestné konanie (§ 128 ods. 1 tr. por.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 15. júna 1956, 2 Tz 90/56.)
Obvinená bola žalovaná pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 písm. a) tr. zák., že dňa 31. januára 1955 na trhu odcudzila jednej žene (P) 200 Kčs a druhej žene (T) 465 Kčs. V prípravnom konaní bola obvinenej odňatá suma 573 Kčs, o ktorej bolo podozrenie, že pochádza z krádeže, a bola uložená u okresného prokurátora. Rozsudkom Ľudového súdu v Zlatých Moravciach z 10. marca 1955 bola obvinená uznaná vinnou iba pre krádež 200 Kčs spáchanú na škodu (P), zatiaľ čo dotyčné ďalšej krádeže 465 Kčs spáchanej podľa obžaloby na škodu (T), súd obvinenú neuznal vinnou (bez toho však, že by ju bol od obžaloby oslobodil). Krajský súd v Nitre preskúmajúc na odvolanie obvinenej rozsudok ľudového súdu uznesením zo 4. júla 1955 trestné stíhanie obvinenej podľa § 181 ods. 1 písm. a) tr. por. zastavil, keďže – zhodne ako ľudový súd – zistil, že obvinená čin, pre ktorý bola uznaná vinnou (t. j. krádež 200 Kčs spáchanú na škodu P), spáchala podľa obžaloby pred 9. 5. 1955 a že sa na ňu vzťahuje amnestiálne rozhodnutie prezidenta republiky z tohoto dňa.
Ľudový súd v Zlatých Moravciach uznesením z 13. septembra 1955 rozhodol, že podľa § 128 ods. 1 tr. por. sa zo sumy 573 Kčs odňatej obvinenej, vydáva 465 Kčs T a že zvyšok 108 Kčs vydáva sa obvinenej.
Najvyšší súd na sťažnosť predsedu Najvyššieho súdu zrušil dotyčné vydania sumy 465 Kčs uznesenie ľudového súdu a tomuto súdu uložil, aby o tejto sume znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie zákona výtkol, že zákon bol porušený v neprospech obvinenej v § 128 ods. 1 tr. por., lebo nebolo zistené, že by obvinená odcudzila T sumu 465 Kčs a ľudový súd