Input:

R 69/1954 (tr.); Garance

č. 69/1954 Sb. rozh. tr.
Pachatel, který úmyslně neodvede finančnímu orgánu veřejné dávky vybrané od osob dávkou povinných, aby se tím obohatil, dopouští se rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. (nikoli však trestného činu zkrácení a ohrožení daně podle § 148 tr. zák. nebo přestupku podle § 61 tr. zák. spr.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 9. března 1954, 4 To 44/54.)
Obviněný, jako vedoucí restaurace podniku komunálního hospodářství, po skončení tanečních zábav pořádaných v restauraci, posbíral pohozené vstupenky a tyto pak při příštích zábavách znovu prodával za cenu, v níž byla zahrnuta dávka ze zábav. Částku připadající na dávku takto vybranou ve výši celkem 640 Kčs však neodvedl místnímu národnímu výboru, nýbrž ponechal si ji k tomu, aby tím hradil náklady hudby, kterou proplácel ve vlastní režii, poněvadž komunální podnik ji odmítl proplácet jako nerentabilní.
Lidový soud v Aši uznal obviněného vinným přestupkem zkrácení daně podle § 61 odst. 1, 2 tr. zák. spr. Svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že neshledal v jednání obviněného zažalovaný trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák., protože se obviněný opětným prodejem již jednou prodaných vstupenek, jejichž cenu si ponechal, neobohacoval ke škodě komunálního podniku, když tento podnik hudebníky neplatil, nýbrž režii spojenou s hudbou hradil ze svého sám obviněný. Protože byl poškozen jedině místní národní výbor na dávkách ze zábav ve výši 640 Kčs, shledal lidový soud v jednání obviněného skutkovou podstatu zkrácení daně. Protože však nedošlo ke zkrácení daně ve značném rozsahu, nedopustil se obviněný podle názoru lidového soudu trestného činu zkrácení a ohrožení daně podle § 148 tr. zák., nýbrž pouze přestupku zkrácení daně podle § 61 tr. zák. spr.
Krajský soud k odvolání okresního prokurátora uznal obviněného vinným trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák.
Z odůvodnění:
Pokud soud první stolice spatřoval ve zjištěném jednání obviněného skutkovou podstatu přestupku zkrácení daně podle § 61 odst. 1, 2 tr. zák. spr., neposoudil věc správně po stránce právní.
Zkrácením daně podle § 61 tr. zák. spr., stejně jako podle § 148 tr. zák., jest rozumět takové jednání, které má za následek, že nedojde k uložení daně v té výši, jaká by ve skutečnosti měla být podle zákonných předpisů uložena. O zkrácení daně se jedná dále i tehdy, když osoba,