68/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 68/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb. a vyhlášky č. 402/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 8 se v nadpise slova „(K § 13 odst. 4 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 13 odst. 5 zákona)“.
2. V § 8 odst. 3 písm. a) se za slovo „na“ vkládá slovo „celkovou“ a slova „plánu nebo osnovy“ se nahrazují slovy „uvedenou v § 13 odst. 2 zákona“.
3. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Nelze-li zdroje semen v terénu jednoznačně identifikovat, označí je vlastník ve výšce 130 cm nad zemí pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5.“.
4. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
5. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „ , která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy“ zrušují.
6. V § 10 odstavec 7 zní:
„(7) Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma žlutými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se žlutou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.“.
7. V § 11 odst. 4 se text „§ 9 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 4“.
8. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje testovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma zelenými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se zelenou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.“.
9. V § 13 se v nadpise slova „(K § 2i odst. 4 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 2i odst. 6 zákona)“.
10. V § 13 odst. 1 se věta první zrušuje.
11. V § 13 odst. 3 písm. a) se slova „ , která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy“ zrušují.
12. V § 14 se v nadpise slova „(K § 20 odst. 3 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 20 odst. 4 zákona)“.
13. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „odstavec 2 písm. h)“ nahrazují slovy „odstavec 2 písm. d)“.
14. V § 14 odst. 1 písm. d) a v § 14 odst. 2 písm. e) se slovo „zabývající“
 
 Nahoru