68/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 68/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. prosince 1961 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v Údolí potoka Flöha u Rauschenbachu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky, vedeny přáním upravit v duchu úzké spolupráce socialistických států některé společné otázky, spojené s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu, okres Brand-Erbisdorf v Německé demokratické republice, rozhodly se uzavřít tuto dohodu. Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci
vláda Československé socialistické republiky
inž. Jaroslava Starcha,
vedoucího odboru ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství,
vláda Německé demokratické republiky
Klause Heyma,
náměstka vedoucího Úřadu pro vodní hospodářství,
kteří vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se takto:
  
Článek 1
/1/ Československá socialistická republika, aby umožnila Německé demokratické republice vybudování nádrže v údolí potoka Floha u Rauschenbachu, souhlasí se zaplavováním části československého státního území v povodí potoků Flájského a Pstružného v katastru obce Český Jiřetín, okres Most, až po kótu 598,95 m NN, která odpovídá kótě 599,30 m nad mořem Jaderským.
/2/ Československá socialistická republika souhlasí s ovlivněním československého státního území do kóty 599,95 m NN, které vznikne provozem nádrže.

  
Článek 2

Československá socialistická republika zajistí Německé demokratické republice využití odtoků Flájského potoka a jeho přítoků mezi přehradou Fláje a státními hranicemi a nebude povolovat žádné odběry vody bez příslušného projednání s Německou demokratickou republikou.
  
Článek 3
/1/ Vybudováním a provozem nádrže se nesmí změnit dosavadní průběh hraniční čáry.
/2/ Vybudováním a provozem nádrže dojde ke změně povahy hraniční čáry a to tak, že dosud pohyblivá hraniční čára, probíhající středem koryt potoků Flájského a Pstružného, se změní na pevnou v oblasti zaplavení a ovlivnění území, vymezeného v článku 1.
/3/ Německá demokratická republika učiní vlastním nákladem všechna nutná opatření, aby v oblasti zaplavení a ovlivnění části československého státního území byl zřetelně vyznačen průběh hraniční čáry. Způsob vyznačení pevné hraniční čáry v terénu a její zakotvení v hraničních dokumentech dohodnou příslušné orgány obou smluvních stran.
/4/ Německá demokratická republika bude vlastním nákladem udržovat hraniční znaky v oblasti zátopy a podmáčení v řádném stavu.
/5/ Německá demokratická republika provede k zajištění průběhu hraniční čáry v potocích Flájském a Pstružném v úsecích přilehlých k nejvyšší hladině vody v nádrži vlastním nákladem zpevnění břehů obou jmenovaných potoků a bude
 
 Nahoru