Input:

68/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě, platné do 1.7.1998 Archiv

č. 68/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě, platné do 1.7.1998
[zrušeno č. 43/1999 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. června 1967
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě.
Dne 3. února 1967 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě.
Podle svého článku 25 vstoupila Dohoda v platnost dnem 5. května 1967.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě
Vláda Československé socialistické republiky vláda Svazu sovětských socialistických republik,
vedeny snahou dále rozvíjet spolupráci mezi socialistickými státy v oblasti mezinárodní automobilové dopravy,
přejíce si usnadnit provádění automobilové dopravy mezi oběma státy,
snažíce se upravit tyto otázky v duchu vzájemné pomoci, bratrské spolupráce a vzájemných výhod,
rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky Ing. Jana Dufka, náměstka ministra dopravy Československé socialistické republiky,
vláda Svazu sovětských socialistických republik Sergeje Ivanoviče Šupljakova, náměstka ministra automobilové dopravy a silnic Ruské sovětské federativní socialistické republiky,

kteří po výměně plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou vzájemně podporovat provádění a rozvoj mezinárodní automobilové dopravy mezi oběma státy, jakož i umožňovat transit jejich státním územím do třetích států.
Článek 2
V souladu s touto dohodou se budou provádět pravidelné i nepravidelné přepravy cestujících autobusy a přepravy nákladů vozidly automobilové dopravy po silnicích, otevřených pro mezinárodní automobilovou dopravu.
I. Přepravy cestujících autobusy
Článek 3
1. Pravidelné přepravy cestujících autobusy se zřizují po dohodě mezi příslušnými orgány smluvních stran.
2. Návrhy na zařízení takových přeprav si předávají předem příslušné orgány smluvních stran. Tyto návrhy musí obsahovat následující údaje: jméno (firma) dopravce, trasa jízdy, jízdní řád, tarif, místa zastávek, na kterých bude dopravce povinen odbavovat cestující, jakož i údaje o předpokládané době provádění přeprav.
Článek 4
1. Nepravidelné přepravy cestujících autobusy se budou provádět na základě povolení, vydávaných příslušnými orgány smluvních stran na ten úsek trasy, který prochází jejich státním územím.
2. Pro každý autobus musí být vydáno samostatné povolení, které opravňuje k uskutečnění přepravy cestujících při jedné jízdě tam i zpět, pokud není jinak stanoveno přímo v povolení.
3. Příslušné