Input:

R 68/1965; Zemědělská družstva Garance

č. 68/1965 Sb. rozh.
Odklad placení a úrokování peněžních závazků se vztahuje na pohledávky, které vznikly na pořízení živého a mrtvého inventáře, který dlužník vnesl do jednotného zemědělského družstva, nebo které vznikly v souvislosti s provozem jeho zemědělského hospodářství, jež nesl do JZD, i tehdy, když tyto pohledávky jsou zajištěny zástavním právem na nemovitostech, jež do JZD nebyly vneseny.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. září 1965, 5 Cz 77/65.)
Okresní soud v Opavě, rozhodl podle § 5 vl. nař. č. 36/1955 Sb. ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 31/1958 Sb., že odklad placení a úrokování podle citovaného ustanovení se nevztahuje na půjčky bývalé Zemské banky pro Moravu a Slezko v Brně, poskytnutou podle zák. č. 85/1946 Sb., když rodinný domek, na který je pohledávka knižně zajištěna, nebyl vnesen do JZD, takže není splněna podmínka § 2 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 36/1955 Sb.
Krajský soud v Ostravě toto rozhodnutí potvrdil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím obou soudů byl porušen zákon a tato rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Při výkladu ustanovení § 2 vl. nař. č. 36/1955 Sb. nelze směšovat podmínky, za kterých se úprava cit. vl. nař. vztahuje na jednotlivé pohledávky, zejména pokud jde na jedné straně o podmínky, uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), b), na druhé straně pak o podmínky uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) cit. vl. nař. V tomto směru lze poukázat zejména na obsah rozhodnutí číslo 92/56 Sb. rozh. čs. soudů.
Odklad placení a úrokování peněžních závazků se vztahuje nejen na pohledávky, zajištěné zástavním právem na nemovitém majetku a na živém a mrtvém