Input:

68/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, platné do 31.12.1994 Archiv

č. 68/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah, platné do 31.12.1994
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 27. března 1964
o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 19 a 20 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:
§ 1
(1)  Působnost drážního správního orgánu vykonávají správy drah celostátních1) . Při výkonu této působnosti jim přísluší:
a)  zaujímat stanovisko k přípravné dokumentaci staveb, u kterých má dojít k připojení na souvislou železniční síť nebo ke zvýšení nároků na železniční dopravu, provádět stavební řízení, vydávat stavební povolení a vykonávat státní stavební dohled u drah celostátních a vleček;
b)  provádět kolaudační řízení a vydávat povolení k zahájení provozu na dráhách celostátních a vlečkách;
c)  dávat souhlas k zahájení pomocného provozu na dráhách celostátních a vlečkách;
d)  povolovat výjimky ze zákazu staveb v ochranném pásmu drah celostátních a vleček a stanovit přiměřené podmínky pro stavby v ochranném pásmu těchto drah;
e)  spolupůsobit při rozhodování okresního národního výboru o potřebě a rozsahu opatření v okolí drah celostátních a vleček;
f)  stanovit v součinnosti s vodohospodářským orgánem vzdálenost vodních děl od drah celostátních a vleček;
g)  dávat souhlas k svádění vody do obvodů drah celostátních a vleček;
h)  dávat souhlas k provádění odstřelů v obvodu drah celostátních a vleček a v jejich okolí;
ch)  projednávat s báňských úřadem úpravu styku drah celostátních a vleček s hornickou činností;
i)  po projednání s okresním národním výborem rozhodovat o zřízení nebo zrušení stanice (stávky) a změně jejich výpravní oprávněnosti na dráhách celostátních;
j)  povolovat na vlečce obstarávání přepravních potřeb pro jiné osoby nebo organizace;
k)  rozhodovat v dohodě s krajským národním výborem a vojenskou správou o zrušení vleček a o zastavení nebo omezení provozu na