Input:

č. 68/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 68/1958 Sb. rozh. tr.
Skutočnosť,- že páchateľ odpredal viac rôznym osobám hoci aj na rôznych miestach veci, ktoré predtým za účelom ich scudzenia vo väčšom rozsahu skupoval (hromadil alebo prechovával), nemení nič na jednote skutku vykazujúceho znaky pokračujúceho trestného činu špekulácie podľa § 134a tr. zák.
Keďže časť pokračujúceho konania spadajúca do doby pred účinnosťou novely k trestnému zákonu (do doby pred 1. januárom 1957) vykazuje znaky trestného činu ohrozenia zásobovania podľa § 134 tr. zák. (v znení pred novelou), pričom nekalé konanie v zmysle tohto ustanovenia naplňuje tiež znaky uvedené v § 134a tr. zák. (v znení novely) a ďalšia časť toho istého skutku spadajúca do doby účinnosti novely vykazuje znaky trestného činu špekulácie podľa § 134a tr. zák., ide o jeden trestný čin špekulácie podľa § 134a tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. mája 1958, sp. zn. 2 Tz 32/58.)
Obžalovaný bol obžalobou okresného prokurátora vo Vranove stíhaný pre trestný čin špekulácie podľa § 134a ods. 1 tr. zák., ktorého sa podľa obžaloby dopustil tým, že v čase od mája 1956 až do júla 1957 skupoval na rôznych miestach eternit a pozinkovaný plech a tento stavebný materiál za zvýšené ceny odpredával rôznym občanom v okrese Vranov, čím získal sumu 42.561 Kčs včítane výloh v dopravnom, teda že v úmysle zadovážiť si neoprávnený prospech špekuloval s predmetmi potreby tým, že vo väčšom rozsahu také predmety za účelom ich ďalšieho scudzenia skupoval.
Ľudový súd vo Vranove po predbežnom prejednaní obžaloby časť trestnej činnosti spáchanú v r. 1956 posúdil ako trestný čin ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods. 1 tr. zák. (v znení pred novelou) a v dôsledku toho trestné stíhanie obžalovaného za trestnú činnosť spáchanú v r. 1956 podľa § 6 písm. a) tr. por. a čl. III č. 1 rozhodnutia prezidenta republiky z 1. decembra 1957 zastavil. Pokiaľ ide o trestnú činnosť spáchanú v r. 1957, a to do júla 1957, kvalifikovanú ako trestný čin špekulácie podľa § 134a ods. 1 tr. zák., ľudový súd obžalobu prijal. V odôvodnení svojho rozhodnutia ľudový súd v podstate uviedol, že v súdenom prípade sa podľa názoru súdu nejedná o pokračujúci trestný čin špekulácie, ale o viacnásobný trestný čin lebo obžalovaný predával stavebný materiál rôznym osobám na rôznych miestach, v dôsledku čoho konanie spáchané v r. 1956 môže vyčerpávať iba zákonné znaky trestného činu ohrozenia zásobovania podľa § 134 ods. 1 tr. zák. (v znení pred novelou). Zastavenie trestného stíhania za skutky spáchané v r. 1956 odôvodnil odkazom na ustanovenie čl. III ods. 1 rozhodnutia prezidenta republiky z 1. decembra 1957 o amnestii.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil uznesenie ľudového súdu a tomuto súdu nariadil, aby obžalobu znova predbežne prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Uznesením ľudového súdu bol porušený zákon.
Ľudový súd usudzoval, že ide o viacnásobný trestný čin iba preto, že obžalovaný predával eternit a pozinkovaný plech rôznym osobám a za rôzne ceny. Mal preto zato, že medzi jednotlivými skutkami nie sú dané objektívne spojitosti, aj keď po subjektívnej stránke mal páchateľ stále ten istý úmysel. Tento záver ľudového súdu je nesprávny. Na