Input:

R 68/1958; Garance

č. 68/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Souhlas výkonného orgánu místního národního výboru se sloučením bytů podle § 66 zák. č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, a § 180 vyhl. č. 57/1957 Ú. 1., není nutnou podmínkou přivolení k výpovědi.
Výkonný orgán místního národního výboru musí se však ve svém vyjádření podle § 389 o. s. ř. vyslovit o věci i z tohoto hlediska.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. února 1958, Cz 25/58.)
Pronajímatelé požádali jako spoluvlastníci domu o přivolení k výpovědi nájemců, kteří obývají v jejich domě byt o pokoji a kuchyni s příslušenstvím. Jako důvod výpovědi uplatnili, že pro- najímatelka Marie D. potřebuje byt nájemců k rozšíření svého /bytu, jenž už nevyhovuje jejím rodinným a osobním poměrům a potřebám.
V řízení o tomto návrhu uzavřeli účastníci smír, jímž se nájemci zavázali najatý byt vyklidit a odevzdat pronajímatelům do 15. ledna 1958.
Lidový soud v Trutnově schválil smír a uvedl, že smír neodporuje ani zákonu ani obecnému zájmu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, že uvedeným usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Pronajímatelé uplatnili jako důvod k výpovědi potřebu bytu pro jednoho ze spoluvlastníků domu. Tato skutečnost může být za určitých podmínek důvodem pro přivolení k výpovědi podle ustanovení § 1 písm. f) nař. č. 179/1950 Sb., o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi, jde-li o potřebu vlastníka rodinného domku. Zda v souzené věci šlo skutečně o rodinný domek, netvrdí ani pronajímatelé ve svém návrhu. Tím pak spíše nesměl soud opomenout spolehlivě zjistit, zda jde o rodinný domek podle § 73 zák. č. 67/1956 Sb. a §§ 13–15 vyhl. č. 57/1957 O. 1. a dbát o to, aby ochrana vyhrazená výslovně jen osobnímu vlastnictví nebyla poskytována způsobem tomuto zákonu odporujícím.
Z návrhu pronajímatelů dále plyne, že směřuje vlastně k tomu, aby bytová jednotka obývaná nájemci byla připojena k bytové jednotce jedné ze spoluvlastnic domku. Není sice nutnou podmínkou přivolení k výpovědi, aby byl dán souhlas výkonného orgánu národního výboru ke sloučení bytu podle § 66 zák. o hospodaření s byty a § 180 cit. vyhl., neboť