Input:

68/1948 Sb., Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních Garance

č. 68/1948 Sb., Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních
ZÁKON
ze dne 17. března 1948
o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  K doplňkům nejnižšího příjmu (kongruy) duchovenstva církví a náboženských společností kongruálních přísluší počínajíc dnem 1. prosince 1945 zvláštní roční přídavek. Tento přídavek činí Kčs 3.000.- u svobodného a Kčs 5.400.- u ženatého. Mimo to náleží přídavek na děti, na něž přísluší výchovné. Tento přídavek činí za dobu od 1. prosince 1945 do 31. prosince 1946 Kčs 1.800.- na každé dítě a od 1. ledna 1947 činí
při 1 dítěti . . . . . . . . Kčs 1.800.-,
na 2 děti . . . . . . . . . Kčs 4.200.-,
na 3 děti . . . . . . . . . Kčs 7.200.-,
na 4 děti . . . . . . . . Kčs 10.800.-,
na 5 dětí . . . . . . . . Kčs 15.000.-,
na 6 dětí . . . . . . . . Kčs 19.800.-,
na 7 dětí . . . . . . . . Kčs 25.200.-,
a za každé další dítě vždy o Kčs 6.000.- ročně více.
(2)  Duchovní, jehož manželka je výdělečně činná nebo požívá odpočivného (zaopatřovacího) platu nebo