67/2013 Sb., Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění účinném k 1.1.2016

67/2013 Sb.  Zákon, kterým se upravují některé otázky souv…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 67/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. února 2013,
kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
104/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 6, § 8 odst. 2, § 13; vkládá nový § 14a; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.
(2) Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor.
(3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.
(4) Veškerá ujednání podle tohoto
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru