Input:

R 67/1967; Výživné dětí Garance

č. 67/1967 Sb. rozh.
Ustanovení zákona o rodině a vyživovací povinnosti rodičů k dětem (§ 85 a násl. zák. o rod.), z nichž vyplývá, že rozhodnutí soudu, kterým byla rodičům určena výše výživného pro nezletilé dítě za jeho nezletilosti, nepozbývají účinnosti po nabytí zletilosti dítěte, se nevztahují na případ, kdy vyživovací povinnost otce zanikla ještě za platnosti zákona o právu rodinném.
(Rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 27. ledna 1967, 5 Co 33/67.)
Okresní soud ve Vyškově vyhověl návrhu a zrušil dnem 18. 11. 1966 vyživovací povinnost, stanovenou usnesením okresního soudu ve Vyškově ze dne 20. 1. 1961.
Krajský soud v Brně změnil rozhodnutí soudu I. stupně tak, že se zamítá návrh se žádostí, aby byla počínaje dnem 1. 10. 1966 zrušena povinnost otce O. Ř. platit na úhradu osobních potřeb J. Ř. částku 290 Kčs měsíčně.
Z odůvodnění:
Krajský soud při přezkoumání napadeného rozsudku a řízení mu předcházejícího zjistil ze spisu okresního soudu ve Vyškově, že o výživném O. Ř. k synu J. Ř. bylo naposledy rozhodováno usnesením okresního soudu ve Vyškově ze dne 26. 9. 1962, jímž nebyla zrušena otcova vyživovací povinnost k tehdy nezletilému synovi stanovená usnesením okresního soudu ve Vyškově ze dne 20. 1. 1961. Opatrovnictví v této věci bylo zrušeno dnem 3. 3. 1963, kdy J. Ř. nabyl zletilosti. Tímto dnem odpadla vyživovací povinnost otce O. Ř. k synu J. podle § 39 zák. o právu rodinném č. 265/1949 Sb., neboť vyživovací povinnost v tomto zákonném ustanovení rodičům uložená se týkala jen dětí nezletilých. Vyživovací povinnost rodičů ke zletilým dětem byla upravena zvlášť v ustanovení § 72 cit. zák.
Jestliže tedy vyživovací povinnost otce O. Ř. k synu J. Ř., založená cit. rozhodnutím zanikla ještě za platnosti zákona o právu rodinném č. 265/1949 Sb. (§ 104 zák. o. rod. č. 94/1963