Input:

67/1960 Sb., Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon), platné do 31.12.1994 Archiv

č. 67/1960 Sb., Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon), platné do 31.12.1994
ZÁKON
ze dne 25. května 1960
o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon)
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I
Úvodní ustanovení
§ 1
Neustálým rozvojem výrobních sil v souladu s rozvojem socialistických výrobních vztahů zvyšují se úkoly a význam plynárenského průmyslu. Jeho soustavný rozvoj, zejména rozšiřující se výroba a rozvod topných plynů a jejich využívání v průmyslu, zemědělství a domácnostech, je jedním ze základních předpokladů pro to, aby byly efektivně využívány prvotní zdroje paliv, dosahována vyšší technická úroveň výroby a úspornost ve spotřebě energie a zvyšována společenská produktivita práce. Rozšíření spotřeby topných plynů přispívá ke zvýšení hygieny bydlení, pracovního prostředí a k růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva.
Ke splnění těchto cílů je třeba neustále zdokonalovat a rozšiřovat výrobní a těžební základny topných plynů a soustavně pečovat o plynulé, spolehlivé a kvalitní dodávky topných plynů a o jejich hospodárné používání.
§ 2
Topnými plyny jsou všechny hořlavé plyny přírodní nebo umělé, vyrobené z paliv tuhých, kapalných, plynných nebo vznikající jako vedlejší produkt při některých technologických procesech, rozváděné plynovody nebo dopravované v tlakových nádobách pro průmysl, zemědělství a ostatní veřejnou spotřebu.
§ 3
Plynárenskými zařízeními
(1)  Plynárenské zařízení jsou:
a)  zařízení pro výrobu topných plynů (včetně zařízení pro jejich úpravu),
b)  zařízení pro uskladnění topných plynů,
c)  zařízení pro rozvod topných plynů (včetně plynovodů a zařízení pro zvyšování a snižování tlaku),
d)  plynovodní přípojky,
e)  měřidla topných plynů.
(2)  Plynovodní síť tvoří zařízení pro rozvod topných plynů a plynovodní přípojky; její součástí však nejsou ani průmyslové regulační stanice, ani domovní regulátory tlaku plynu.
§ 4
Zdroje topných plynů
Za zdroje topných plynů se považují technická zařízení, v nichž při technologickém procesu výroby jsou plyny průvodním nebo vedlejším produktem (např. vysoké pece, koksovny a kuplovny), jakož i zařízení pro těžbu přírodních plynů s těžebními sondami.
Oddíl II
Zřizování a provozování plynárenských zařízení a odběrních plynových zařízení
Zřizování a provozování plynárenských zařízení
§ 5
(1)  Plynárenská zařízení v souladu s předpisy o investiční výstavbě zřizují a tato zařízení provozují plynárenské podniky, pokud tento zákon nestanoví něco jiného. Prováděcí předpisy stanoví, ve kterých případech zřizuje plynovodní přípojky investor na svůj náklad; tyto přípojky ode dne jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) přecházejí do správy plynárenského podniku.
(2)  Jiné organizace než plynárenské podniky mohou zařízení pro výrobu topných plynů nově zřizovat, podstatně rozšiřovat a tato zařízení provozovat jen se souhlasem ministerstva paliv, vydaným v dohodě s příslušným ústředním úřadem nebo orgánem a krajským národním výborem. Toto povolení bude uděleno zejména, nelze-li jinak zajistit dodávku topných plynů (dále jen „plyny”) pro