Input:

č. 67/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 67/1958 Sb. rozh. tr.
Porušení důležité povinnosti vyplývající z povolání nebo uložené podle zákona nelze spatřovat v každém porušení předpisů majících vztah k bezpečnosti práce, nýbrž jen takových, jichž nedbání podle obecné zkušenosti značnou měrou zvyšuje možnost ublížení na zdraví, tedy jejichž porušení má zpravidla za následek nebezpečí pro lidský život nebo zdraví.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. května 1958, 1 Tz 86/58.)
Proti pěti obviněným, A (dělníku obsluhujícímu vrátek k posunování vozů), B (důlnímu dozorci), C (vedoucímu pracovního úseku), D (úsekovému mechaniku) a E (výrobnímu mistru učiliště hornických učňů) bylo usnesením vzneseno obvinění z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák., jehož se obvinění podle tohoto usnesení dopustili tím, že porušením svých povinností v souvislosti s obsluhou vrátku k posunování vozů zavinili smrtelný úraz hornického učně P, který svému zranění podlehl. Usnesením okresního prokurátora v Trutnově bylo podle § 172 odst. 3 písm. e) tr. ř. předchozí usnesení o vznesení obvinění změněno v tom směru, že jednání obviněných bylo kvalifikováno jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1 tr. zák.
Okresní prokurátor v Trutnově nato usnesením podle § 192 odst. 1 písm. d) tr. ř. s přihlédnutím k § 6 písm. a) tr. ř. a k čl. III č. 1 rozhodnutí presidenta republiky z 1. prosince 1957 o amnestii trestní stíhání všech obviněných zastavil.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení okresního prokurátora o zastavení trestního stíhání obviněných a tomuto prokurátoru nařídil, aby ve věci znovu jednal.
Z odůvodnění:
Usnesením okresního prokurátora o zastavení trestního stíhání byl porušen zákon v citovaných ustanoveních.
Okresní prokurátor opřel změnu právní kvalifikace jednání obviněných o znalecký posudek a o výpovědi svědků, podle nichž < největší vinu na smrtelném úrazu hornického učně P má přechodný pracovník dělník B, kdežto ostatní obvinění mají pouze spoluvinu na uvedeném úrazu. Vzhledem k tomu, že obviněný B nebyl s přidělenou mu prací dostatečně obeznámen a zavinění dalších spoluobviněných je druhořadé, dospěl okresní prokurátor k závěru, že není důvodu pro přísnější kvalifikaci podle § 222 odst. 2 tr. zák.
Především nutno zdůraznit, že úkolem znalce je, aby pomohl objasnit skutečnosti závažné pro trestní řízení, pokud k jejich objasnění je třeba odborných znalostí. Právní otázky, zejména otázku zavinění a právní kvalifikaci si však řeší prokurátor event. soud sám. Není proto správné, když prokurátor změnu právní kvalifikace opřel o závěry znalce o míře zavinění jednotlivých obviněných.
Ve věci samé je třeba přisvědčit stížnosti pro .porušení zákona, že v posudku znalce není opory pro změnu právní kvalifikace. Znalec u každého pracovníka (bez uvedení konkrétní osoby) přesně uvádí, v