Input:

č. 67/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 67/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Účastník smlouvy o směně bytu podle §§ 32 a násl. zák. č. 67/ 1956 Sb., o hospodaření s byty (§ 13 zák. č. 138/1948 Sb.), může se za předpokladu, že jsou dány podmínky určovací žaloby podle § 406 o. s. ř. domáhat určení, že ke směně bytů z důvodů uvedených v §§ 32 a násl. obč. zák. nedošlo.
Jaké další nároky může účastník z důvodů neplatnosti provedené i směny požadovat, bude záležet na okolnostech jednotlivého případu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 3. dubna 1958, Cz 726/57.)
Žalobce dne 6. srpna 1955 uzavřel se žalovaným smlouvu, kterou směnil svůj byt v Praze za byt žalovaného v Řevnicích. Bytový odbor rady obvodního národního výboru v Praze schválil tuto smlouvu. Účastníci výměnu provedli a do vyměněných bytů se nastěhovali.
Žalobce tvrdí, že při sjednání směny jej žalovaný uvedl v omyl nepravdivým tvrzením, že jeho byt v Řevnicích je zdravotně nezávadný, ač smlouvu o směně sjednával jen pod výslovnou podmínkou, že byt v Řevnicích je suchý a zdravotně nezávadný. Ježto tomu tak není, domáhá se výroku, že smlouva o směně bytů se zrušuje a že žalovaný je povinen svůj byt v Praze vyklidit a v pořádku předat žalobci proti tomu, že žalobce je povinen vyklidit a žalovanému v pořádku předat byt v Řevnicích, a to vše do 15 dnů pod exekucí.
Lidový soud civilní v Praze odmítl žalobu a vyslovil, že k projednání věci je nepříslušný a že příslušný je „administrativní úřad“, neboť podle § 13 odst. 3 zák. č. 138/1948 Sb., o hospodaření s byty, může smlouvy o užívání bytu prohlásit za zrušené pouze místní národní výbor.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Směna bytů je občanskoprávní smlouva svého druhu, k jejíž účinnosti v případech, kde jde o směnu bytů, na něž se vztahuje zákon o hospodaření s byty (zákon č. 138/1948 Sb., zákon č. 67/ 1956 Sb.), nestačí dohoda účastníků. Ke smlouvě účastníků o směně bytu musí totiž přistoupit ještě druhá složka a smlouva se stane účinnou teprve přivolením výkonného orgánu národního výboru (§ 13 zák. č. 138/1948‘Sb., § 32 zák. č. 67/1956 Sb.) a nové nájemní poměry vznikají dnem, kdy se rozhodnutí výkonného orgánu národního výboru o přivolení ke směně stalo vykonatelným (§ 36 zák. č. 67/1956 Sb.).
Lidovému soudu je přisvědčit, že výkonný orgán národního výboru může podle § 13 odst. 3 zák. č. 138/1948 Sb.