Input:

R 67/1957 (tr.); Garance

č. 67/1957 Sb. rozh. tr.
Zamítnout návrh na povolení obnovy řízení (pokud nesměřuje toliko proti výroku o nároku poškozeného na náhradu škody) proto, že není důvodný, může soud pouze ve veřejném zasedání (§ 304 odst. 2 tr. ř.). .
Mezi rozhodnutí, u nichž je obnova nepřípustná a kdy lze návrh na povolení obnovy zamítnout v neveřejném zasedání, patří jiná rozhodnutí, než jsou na př. pravomocný rozsudek a pravomocné usnesení o zastavení trestního stíhání; případy, kdy je obnova vyloučena a kdy lze rovněž návrh na povolení obnovy zamítnout v neveřejném zasedání, jsou zejména případy uvedené v § 300 odst. 3 a 4 a v § 301 odst. 3 tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 12. března 1957, 11 To 104/57.)
Lidový soud v Kladně v neveřejném zasedání zamítl usnesením návrh obviněného na povolení obnovy trestního řízení pravomocně skončeného rozsudkem lidového soudu v Kladně z 23. 12. 1953 ve spojení s rozsudkem krajského soudu v Praze z 3. 3. 1954, jímž byl obviněný odsouzen pro trestný čin vraždy podle § 216 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. k trestu odnětí svobody na patnáct let a ke ztrátě čestných práv občanských, při čemž ztráta občanských práv uvedených v § 44 odst. 2 tr. zák. (ve znění před novelou) byla stanovena na deset let. Lidový soud svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že všechny okolnosti, které navrhovatel v návrhu na povolení obnovy řízení uplatňuje, byly soudu jak prvé, tak i druhé stolice známy a dodal, že tedy nevyšly najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí o vině nebo trestu navrhovatele a an,i zde nebyly jiné důvody obnovy, pročež byl návrh na její povolení podle § 304 odst. 3 tr. ř. zamítnut.
Krajský soud ke stížnosti obviněného zrušil usnesení lidového soudu a tomuto soudu nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Soud první stolice jednal a rozhodl o návrhu na povolení obnovy řízení v neveřejném zasedání, čímž porušil zákon v ustanovení § 304 odst. 2 tr. ř., jímž se má zajistit netoliko náležité osvětlení věci, ale i právo obhajoby obviněného.
Závadný postup prvního soudu tkví v tom, že si nesprávně vyložil ustanovení § 304 odst. 3 tr. ř. (které také v napadeném usnesení cituje), zejména potud, pokud je v něm uvedeno, že návrh na povolení obnovy může soud zamítnout též v neveřejném zasedání, jestliže