Input:

67/1956 Sb., Zákon o hospodaření s byty, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 67/1956 Sb., Zákon o hospodaření s byty, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 41/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1956
o hospodaření s byty.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zdravé bydlení je jednou ze životních podmínek každého jednotlivce a tím i základní složkou životní úrovně obyvatelstva měst i venkova. Soustavné zvyšování této úrovně je trvalým úkolem lidově demokratického státu. Národní výbory pečují proto mimo jiné též o spravedlivé rozdělení bytového prostoru mezi občany. Za tím účelem jejich výkonné orgány přidělují byty, dávají přivolení k jejich směnám a podnájmům, vydávají příkazy k vyklizení bytů a rozhodují, mají-li se byty sloučit nebo má-li se jich užívat k jiným účelům než k bydlení.
ČÁST PRVNÍ.
Přehled o bytovém prostoru.
§ 2.
Ohlašovací povinnost.
(1) Vlastníci domů a uživatelé bytů jsou povinni hlásit výkonnému orgánu národního výboru skutečnosti, jichž potřebuje k tomu, aby mohl hospodařit s byty podle tohoto zákona; jsou také povinni podat výkonnému orgánu národního výboru potřebná vysvětlení.
(2) Skutečnosti, jež se týkají vojenských bytů, hlásí se též náčelníku posádky (dále jen „náčelník“).
ČÁST DRUHÁ
Rozdělení bytového prostoru.
Oddíl 1.
Seznamy a pořadníky.
Článek 1.
Seznamy uchazečů.
§ 3.
Místní seznamy.
(1) Výkonný orgán místního národního výboru vede v každé obci seznam osob, které nemají v obci vlastního bytu nebo v ní bydlí ve vlastním bytě, který je zdravotně závadný nebo zdravotně nevhodný nebo jejž musí vyklidit, poněvadž vlastník domu má proti nim exekuční titul k jeho vyklizení, a ucházejí se v obci o byt (dále jen „uchazeči“).
(2) V obcích, jež mají více než 5.000 obyvatel nebo jsou sídlem okresního národního výboru anebo které určí rada okresního národního výboru, zapíše výkonný orgán místního národního výboru do seznamu uchazeče, kteří nemají v obci vlastního bytu, jen tehdy, jestliže v obci trvale pracují.
§ 4
Seznamy zaměstnanců organisací
Rozpočtové, hospodářské jiné organisace socialistického sektoru (dále jen „organisace“), které mají podnikové byty, vedou pro každou obec, v níž jsou tyto byty, seznam uchazečů, kteří jsou jejich zaměstnanci a v obci trvale pracují.
§ 5
Seznamy vojáků z povolání a příslušníků ministerstva vnitra.
(1) Náčelníci vedou pro každou obec, v níž jsou vojenské byty, seznam uchazečů, kteří jsou vojáky z povolání nebo občanskými zaměstnanci vojenské správy a vykonávají v obci službu nebo v ní trvale pracují.
(2) Krajské správy ministerstva vnitra a jiné orgány tohoto ministerstva na roveň jim postavené (dále jen „krajské správy“) vedou pro každou obec, v níž jsou byty ministerstva vnitra, seznam uchazečů, kteří jsou příslušníky ozbrojených součástí ministerstva vnitra (dále jen „příslušníci ministerstva vnitra“) a vykonávají v obci službu.
§ 6.
Seznamy družstevníků.
(1) Lidová bytová družstva (dále jen „družstva“), jež mají družstevní byty, vedou pro každou obec, v níž jsou tyto byty, seznam uchazečů, kteří jsou členy družstva.
(2) V obcích uvedených v § 3 odst. 2 zapíše družstvo do seznamu uchazeče, kteří nemají v obci vlastního bytu, jen tehdy, jestliže jsou členy družstva a v obci trvale pracují.