Input:

č. 67/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 67/1956 Sb. rozh. tr.
K výkladu podmienok zhabania veci nenáležajúcej páchateľovi trestného činu (§74 ods. 1 písm. d) tr. zák.].
Odvolací súd môže na odvoláme proti rozsudku rozhodnúť o ochranných opatreniach, ak neurobí niektoré z rozhodnutí uvedených v §§ 179 až 183 tr. por., iba rozsudkom na odvolacom pojednávaní, a to aj vtedy, ak vec, o zhabanie ktorej ide, náležala inej osobe než obvinenému.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 1. júna 1956, 2 Tz 101/56.)
Ľudový súd v Bratislave odsúdil (okrem iných obvinených} aj obvineného A pre niekoľkonásobnú pomoc k rozkrádaniu národného majetku a ku krádežiam podlá § 7 ods. 2, § 245 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a), § 7 ods. 2, § 247 ods. 1, 2 písm. a) tr. zák., pretože ako vlastník nákladného auta odvážal stavebný materiál, ktorý odcudzili rôzni iní páchatelia (spoluobvinení).
Krajský súd v Bratislave na odvolanie okresného prokurátora, v ktorom sa okresný prokurátor domáhal, aby bolo vyslovené prepadnutie nákladného auta obvineného A podľa § 55 ods. 1 písm. a) tr. zák., na odvolacom pojednávaní uznesením vyslovil, že sa podľa § 74 písm. d) tr. zák. zhabáva nákladné auto (pozn. zn ktorého bližšie uviedol), ktoré bolo pôvodne majetkom obvineného A a t. č. je majetkom ďalšej osoby P. Na odôvodnenie tohoto výroku krajský súd uviedol, že auto, ktoré obvinený A po zahájení trestného konania odpredal ďalšej osobe P, bolo použité na spáchanie trestného činu a keďže je dôvodná obava, že takto sa môže stať aj v budúcnosti, verejný záujem vyžaduje, aby toto bolo zhabané, a to tým viac, lebo rozkrádanie stavebného materiálu v poslednom čase sa v Bratislave veľmi rozmáha a je umožnené hlavne aj tým, že šoféri na svdjich nákladných autách vyvážajú tento stavebný materiál von z mesta a účinná represia týchto trestných činov vyžaduje aj zhabanie aut použitých na trestný čin.
Najvyšší súd zrušil uznesenie krajského súdu a tomuto súdu uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Proti uvedenému uzneseniu krajského súdu podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej dovodzuje, že bol porušený zákon v § 2 ods. 3 tr. por. a § 201 tr. por., keďže bez ďalšieho podkladu krajský súd prehlásil za zhabané auto, ktoré obvinený zatiaľ predal ďalšej osobe, pričom sťažnosť podotýka v zhode s prípisom VB, že ešte pred zhabaním bolo auto dokonca predané ďalej tretej osobe.
Sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.
Krajský súd napadnutým uznesením porušil zákon predovšetkým v § 25 ods. 2 a § 197 písm. c) tr. por., kedže na odvolanie okresného prokurátora proti rozsudku rozhodol sám vo veci na odvolacom pojednávaní uznesením. Podľa § 25 ods. 2 tr. por. súd rozhoduje uznesením iba ak zákon výslovne nestanoví, že rozhoduje rozsudkom. Podľa § 197 tr. por., ak odvolací súd neurobí niektoré z rozhodnutí uvedených v §§ 179 až 183 tr. por., zamietne odvolanie, pretože nie je odôvodnené, alebo ak rozhodne sám vo veci niektorým spôsobom uvedeným v §§ 161 až 164 tr. por., teda I aj ak podľa § 163 tr. por. nariaďuje ochranné opatrenie (zhabanie). 1 Pritom súd nariadi rozsudkom zhabanie veci, aj keď taká vec nenáleží obvinenému, ale inej osobe, ak sú tu pravdaže podmienky | pre zhabanie uvedené v § 74 ods. písm.