Input:

č. 67/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 67/1955 Sb. rozh. tr.
Nutná vydání obhájce ustanoveného podie § 45 odst. 1 tr. ř. zálohuje stát [§ 67 odst. 1 písm. e) tr. ř.]; prokurátor proto při stanovení výše nákladů trestního řízení, jež je obviněný povinen nahradit, určí, aby nutná vydání obhájce obviněný nahradil státu a ne advokátní poradně.
V odměně advokátní poradny za obhajování při hlavním líčení je zahrnuta též odměna za všechny úkony souvisící s přípravou této obhajoby (na př. za studium spisu, informaci s obviněným a pod.), pokud se neděje k obhajování obviněného před hlavním líčením.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. dubna 1955, 1 Tz 90/55.)
Obviněný byl odsouzen rozsudkem lidového soudu ve Znojmě pro trestný čin pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. Podle § 68 tr. ř. vyslovil soud, že obviněný je povinen nahradit náklady trestního řízení zálohované státem a odměnu obhájce ustanoveného podle § 45 odst. 1 tr. ř.
Okresní prokurátor ve Znojmě usnesením stanovil výši odměny advokátní poradny za obhajování obviněného obhájcem ustanoveným podle § 45 odst. 1 tr. ř. v částce 481 Kčs 20 h, odpovídající částce účtované advokátní poradnou. Toto usnesení nabylo právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení okresního prokurátora a určil výši odměny advokátní poradny, kterou je obviněný povinen nahradit, částkou 240 Kčs.
Z odůvodnění:
Advokátní poradna podle předloženého účtu účtovala jednak nutná vydání v částce 1 Kčs 20 h, jednak odměnu za pochůzku k soudu spojenou s prostudováním spisu a za informaci s obviněným v částce 240 Kčs a za intervenci při hlavním líčení v částce rovněž 240 Kčs.
Okresní prokurátor, který napadeným usnesením přiznal advokátní poradně, jejíž člen byl ustanoven obhájcem obviněného, odměnu 480 Kčs a výlohy v částce 1 Kčs 20 h, celkem tedy 481 Kčs 20 h, uvedl v odůvodnění svého rozhodnutí, že odměna sestává z odměny za dva hlavní úkony podle čl. I odst. 1 písm. a) nařízení ministra spravedlnosti č. 115/1951 Sb. po 240 Kčs.
Okresní prokurátor pochybil ve dvou směrech.
Podle § 68 odst. 1 tr. ř., byl-li obviněný pramocně odsouzen, je povinen nahradit náklady trestního řízení zálohované státem [§ 68 odst. 1 písm. a) tr. ř.], odměnu obhájci ustanovenému podle § 45 odst. 1 tr. ř. [§ 68 odst. 1 písm. b) tr. ř.] a event. poškozenému nutná vydání, ušlou odměnu a vydání způsobená přibráním zmocněnce [§ 68 odst. 1 písm. c) tr. ř.].
Podle § 67 odst. 1 písm. e) tr. ř. k nákladům nutným k provedení trestního řízení, které