Input:

67/1952 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 67/1952 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád, platné do 31.12.1956
ZÁKON
ze dne 30. října 1952,
kterým se mění a doplňuje trestní řád.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), se mění a doplňuje takto:
1. K § 3 se připojuje odstavec 2, který zní:
„(2)  Generální prokurátor může po dohodě s příslušnými ministry svěřit vykonávání jednotlivých úkonů v řízení před lidovými soudy v případech méně závažných orgánům povolaným k vyhledávání (§ 76).”
2. V § 7 odst. 2 věta druhá se slova „okresnímu prokurátoru” nahrazují slovy „okresnímu nebo krajskému prokurátoru”.
3. § 7 odst. 1 písm. h) se škrtá; dosavadní označení písm. ch) se mění na písm. h).
4. § 9 se škrtá.
5. § 10 zní:
„(1)  Vojenské soudní pravomoci podléhají dále civilní osoby pro trestné činy proti obraně vlasti podle hlavy první, oddíl třetí zvláštní části trestního zákona.
(2)  Pro jiné trestné činy, které ohrožují důležité zájmy obrany vlasti, podléhají civilní osoby vojenské soudní pravomoci jen na základě opatření generálního prokurátora.
(3)  Pro které trestné činy spáchané za zvýšeného ohrožení vlasti a které skupiny civilního obyvatelstva, podléhají vojenské soudní pravomoci, stanoví vláda nařízením.”
6. § 11 zní:
„(1)  Kde tento zákon mluví o okresním a krajském prokurátoru, rozumí se tím v oboru vojenského soudnictví, pokud z jednotlivého ustanovení nevyplývá jinak, nižší a vyšší vojenský prokurátor.
(2)  Kde tento zákon mluví o lidovém a krajském soudu s o předsedovi soudu, rozumí se tím v oboru vojenského soudnictví, pokud z jednotlivého ustanovení nevyplývá jinak, nižší a vyšší vojenský soud a náčelník vojenského soudu.”
7. § 12 se škrtá.
8. § 13 včetně nadpisu zní:
„Věcná příslušnost prokurátora.
(1)  Přípravné řízení o činech trestných podle hlavy prvé zvláštní části trestního zákona nebo zákona na ochranu míru č. 165/1950 Sb., na které zákon stanoví trest smrti, trest odnětí svobody na doživotí nebo trest dočasného odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně deset let, koná krajský prokurátor; přípravné řízení o jiných trestných činech koná okresní prokurátor.
(2)  Přípravné řízení o trestných činech funkcionářů ozbrojených sborů koná vyšší vojenský prokurátor, má-li o trestných činech těchto funkcionářů konat řízení v první stolici vyšší vojenský soud.”
9. § 14 se škrtá.
10. Před § 15 se vkládá nadpis tohoto znění:
„Místní příslušnost prokurátora.”
11. § 15 zní:
„(1)  Přípravné řízení koná ten prokurátor, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Byl-li trestný čin spáchán v několika obvodech, koná přípravné řízení prokurátor, který první učinil opatření směřující k stíhání obviněného.
(2)  Byl-li trestný čin spáchán v cizině nebo nelze-li místo činu zjistit, koná přípravné řízení prokurátor, v jehož obvodu má obviněný bydliště, pracoviště nebo pobyt, a nejsou-li v Československé republice nebo nedají-li se zjistit, prokurátor, v jehož obvodu trestný čin vyšel najevo. Je-li takto příslušných prokurátorů několik, koná přípravné řízení ten, který první učinil opatření směřující k stíhání obviněného.
(3)