66/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 66/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. února 2017 byla v Bruselu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 13. října 2017.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 1. prosince 2017.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

  
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
SLOVENSKOU REPUBLIKOU
O
SPOLUPRÁCI PŘI VZÁJEMNÉ OCHRANĚ
VZDUŠNÉHO PROSTORU

  
Preambule
Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany“),
přejíce si prohlubovat bilaterální spolupráci v oblasti obrany,
potvrzujíce své závazky vyplývající z členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy,
vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Bratislavě dne 23. listopadu 1992,
berouce na vědomí Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany, podepsanou v Ostravě dne 20. září 2013 a Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení vojenského letového provozu, podepsanou v Píšťanech dne 14. prosince 2011,
respektujíce Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, podepsanou v Chicagu dne 7. prosince 1944,
se dohodly následovně:

  
Článek 1
Účel
Účelem této Smlouvy je vymezení základních podmínek při vzájemné ochraně vzdušného prostoru smluvních stran v případech:
1. kdy tato ochrana není zajišťována v rámci systému mezinárodní organizace, jíž jsou obě smluvní strany členem,
2. dočasné neschopností jedné smluvní strany zajišťovat ochranu svého vzdušného prostoru.

  
Článek 2
Prováděcí orgány
Orgány smluvních stran, které budou provádět tuto Smlouvu, jsou:
v české republice: Ministerstvo obrany České republiky,
ve Slovenské republice: Ministerstvo obrany Slovenské republiky.
  
Článek 3
Principy spolupráce
1) Na žádost jedné smluvní strany (dále jen „žádající strana“) může druhá smluvní strana (dále Jen „poskytující strana“) poskytnout vojenskou techniku svých ozbrojených sil včetně příslušníku svých ozbrojených sil, kteří jsou k použití této techniky nezbytní, (dále jen „technika“) k zasahování proti objektu, který se pohybuje ve vzdušném prostoru žádající strany v rozporu s jejím právním řadem (dále jen „narušitel vzdušného prostoru“).
2) Zasahování proti narušiteli vzdušného prostoru zahrnuje použití prostředků schopných ovlivnit let narušitele vzdušného prostora prostřednictvím působení fyzikálních sil (dále jen „zbraně“).
3) Způsob vyžádání techniky bude dohodnut mezi prováděcími orgány.
4) Technika poskytující strany bude během zasahování proti narušiteli vzdušného prostoru pod národním velením žádající strany.
5) Náklady související se zásahem proti narušiteli vzdušného prostoru ponese žádající strana. Podrobnosti budou dohodnuty mezi prováděcími orgány.
6) Vyslání techniky poskytující strany na území žádající strany, jakož i rozmístění ozbrojených sil poskytující strany na území žádající strany při provádění této Smlouvy je
 
 Nahoru