Input:

R 66/1966; Řízení před soudem Garance

č. 66/1966 Sb. rozh.
Zavinenie účastníka v zmysle § 147 ods. 1 o. s. p. nemožno vidieť v tom, že podal odvolanie, ktoré nebolo zhľadané dôvodným.
(Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 15. 4. 1966 4 Cz 21/66.)
V spore 1 C 20/64 okresného súdu v Humennom žalobkyňa Z. S. žiadala na žalovanom nahradiť škodu, ktorá jej bola spôsobená tým, že žalovaný pri zvoze dreva povolil jej stať si na tiahlo traktora, pričom jej drevo, naložené na vlečke, zlomilo nohu.
Okresný súd v Humennom rozsudkom žalobu zamietol, lebo vzal za preukázané, že žalovaný škodu žalobkyne spôsobil z nedbanlivosti pri výkone svojho zamestnania a tak žalobkyňa sa môže náhrady škody domáhať len na zamestnávateľovi žalovaného.
Proti rozsudku súdu prvého stupňa podala žalobkyňa odvolanie, v ktorom namietala nedostatočné zistenie skutkového stavu a tvrdila, že žalovaný drevo pre súkromníkov zvážal bez súhlasu predstavenstva JRD a na dôkaz toho pripojila k odvolaniu aj potvrdenie JRD R.
Krajský súd v Košiciach prvostupňový rozsudok potvrdil a súčasne zaviazal Krajské združenie advokátov v Košiciach nahradiť podľa § 147 ods. 1 o. s. p. žalovanému do pokladne AP v Prešove na trovách odvolacieho konania 1700 Kčs. Zistil, že žalobkyňa podala osobitnú žalobu aj proti JRD R. a v tejto žalobe tvrdila, že u traktoristu J. P. išlo o konanie, za ktoré zodpovedá žalované JRD. V oboch sporoch zastupuje žalobkyňu ten istý advokát a pretože dokazovanie jednoznačne vyznelo tak, že žalovaný vykonával práce pre JRD R., musel vedieť, že odvolanie proti rozsudku vo veci 1 C 20/64 bude neúspešné. Krajský súd vyslovil, že za tejto situácie bolo by nespravodlivé, aby trovy znášala žalobkyňa ako osoba práva neznalá. Podľa jeho názoru odvolacie trovy zavinil právny zástupca žalobkyne a preto o nich rozhodol podľa § 147 ods. 1 o. s. p.
Najvyšší súd rozhodol, že týmto rozsudkom krajského súdu vo výroku o trovách odvolacieho konanie bol porušený zákon, a tento výrok zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 147 ods. 1 o. s. p. účastníkovi alebo jeho zástupcovi môže súd uložiť, aby hradil trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, ak ich spôsobili svojím zavinením, alebo ak tieto trovy vznikli náhodou, ktorá sa im prihodila; ak spôsobil tieto trovy advokát, uloží súd ich náhradu advokátskej organizácii. Podľa znenia dôvodov ide o ustanovenie, ktoré má byť vhodnou sankciou proti tým, ktorí spôsobujú prieťahy v konaní. Nejde o právnu normu, ktorá by svojou povahu bola v našom právnom poriadku niečím novým. Obdobná právna norma bola zakotvená i v občianskom súdnom poriadku z r. 1950, ktorý v § 132 vyslovil