Input:

66/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu, platné do 30.9.1995 Archiv

č. 66/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu, platné do 30.9.1995
[zrušeno č. 114/1995 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 27. března 1964
o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě:
ČÁST PRVÁ
Všeobecná ustanovení
§ 1
Překladní a skladní řád upravuje provádění překladních prací a skladování zboží v přístavech určených pro veřejnou potřebu (dále jen „přístavy“).
§ 2
(1) Překladní práce a skladování zboží podle tohoto řádu a ostatních, zejména hygienických a protiepidemických předpisů, provádí v přístavu za náhradu podle tarifu organizace, která má ve správě zařízení pro překlad a skladování zboží (dále jen „provozovatel“).
(2) Provozovatel je povinen zastavit překladní práce nebo skladování zboží ihned, jakmile hrozí porušení hygienických a protiepidemických předpisů.
(3) Při událostech živelního rázu nebo při velkých nehodách, znemožňujících provádění prací, je provozovatel oprávněn přechodně zastavit nebo omezit překladní práce nebo skladování zboží. V ostatních případech tak může učinit, dá-li k tomu souhlas ministerstvo dopravy v dohodě s ústředním orgánem nadřízeným objednateli překladních prací (dále jen „objednatel“) nebo ukladateli zboží (dále jen „ukladatel“).
(4) Opatření uvedená v odstavci 2 a 3 musí být uveřejněna v Přepravním a tarifním věstníku.
(5) V jednotlivých případech může provozovatel povolit, aby úkony, které podle tohoto řádu má obstarat provozovatel, si objednatelé obstarali sami vlastními pracovníky a vlastním nákladem. Tito pracovníci pak podléhají předpisům, platným pro pobyt na přístavním území a ustanovením tohoto řádu.
(6) K zajištění řádného plánování překladních prací a skladování zboží je objednatel (ukladatel) povinen oznámit své nároky na překladní práce a na skladování zboží předem na celý rok do 20. srpna předcházejícího plánovacího období, vždy před předložením návrhu hospodářského plánu, v termínu uveřejněném v Přepravním a tarifním věstníku nebo dohodnutém s provozovatelem; objednatel (ukladatel) je povinen oznámit provozovateli zpřesněné nároky na čtvrtletí vždy do 20. dne posledního měsíce. V oznámení nároku je nutno uvést hlavní druhy zboží a množství zboží v tunách. Plánované práce mají zásadně přednost před pracemi neplánovanými.
(7) Přihlášky nebo příkazy, které objednatel (ukladatel) může podle tohoto řádu dávat telefonicky nebo telegraficky, musí být potvrzeny vždy písemně.
§ 3
Výši úhrady za překladní práce a skladování zboží stanoví tarif1) .
ČÁST DRUHÁ
Překlad zboží
§ 4
(1) Provozovatel provádí:
a) přejímání zboží,
b) přemisťování zboží mechanicky nebo ručně,
c) upevňování zboží na závěsné zařízení jeřábů nebo naplňování jeřábových nádob,
d) uložení a zajištění zboží v plavidle nebo na něm, v železničních vozech, jakož i přemístění pomocného materiálu, patřícího k zásilce,
e) otevření a zavření železničních vozů,
f) vyčištění železničních vozů od zbytků vyloženého zboží a upevnění snímatelných částí