Input:

66/1960 Sb., Vládní nařízení o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 66/1960 Sb., Vládní nařízení o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů, platné do 31.12.1967
Vládní nařízení
ze dne 3. června 1960
o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Vláda Republiky československé nařizuje podle §§ 41 a 45 odstavec 2 písmeno c) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
§ 1
(1)  Poslanec národního výboru je zástupcem svých voličů v národním výboru. Je povinen vykonávat funkci, ke které ho lid povolal, svědomitě a poctivě, k prospěchu socialistické společnosti a jejích občanů. Je mu zaručeno vykonávat funkci bez újmy na pracovním výdělku.
(2)  Aby nebyl narušován chod národního hospodářství a bylo dbáno co největší hospodárnosti, organizují národní výbory činnost svých poslanců zásadně tak, aby funkci mohli vykonávat převážně mimo pracovní dobu.
§ 2
(1)  Hospodářská, rozpočtová neb jiná organizace (dále jen „organizace”) je povinna poskytnout svému zaměstnanci, který je poslancem národního výboru, pracovní volno na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl plnit povinnosti vyplývající z funkce poslance národního výboru (dále jen „výkon funkce”).
(2)  Předsedům, jejich náměstkům a tajemníkům národních výborů poskytuje organizace na žádost rady národního výboru, o jejíhož člena jde, neplacené pracovní volno potřebné pro výkon funkce. Stejné platí i pro další členy rad národních výborů, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolněni ze svého dosavadního zaměstnání.
(3)  Podle zásad uvedených v odstavcích 1 a 2 uvolňují též své členy jednotná zemědělská družstva pro výkon funkce.
§ 3
(1)  Za dobu pracovního volna poskytnutého podle § 2 odstavce 1 má zaměstnanec vůči organizaci nárok na veškeré požitky, jako kdyby po tuto dobu pro ni pracoval. Požitky, které zaměstnanci za dobu pracovního volna příslušejí, se vypočtou podle průměru za poslední tři měsíce.
(2)  Poslancům národního výboru, kteří jsou domáckými dělníky nebo kteří nejsou v pracovním poměru, např. členům jednotných zemědělských družstev, poskytuje na jejich žádost