Input:

66/1959 Sb., Vládní nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství Garance

č. 66/1959 Sb., Vládní nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. října 1959
o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
(1)  Zřizuje se Správa pro rozvoj místního hospodářství (dále jen „Správa”) jako orgán vlády, jehož úkolem je zajišťovat zejména jednotné řešení zásadních otázek metodických, mzdových, cenových v místním hospodářství a jednotné provádění předpisů o hospodaření s byty; Správa obstarává v případech vymezených vládou i další záležitosti místního hospodářství, společné krajským národním výborům, především na úseku technického rozvoje a přípravy a zvyšování kvalifikace kádrů.
(2)  Těžiště působnosti Správy je v poradenské a koordinační činnosti pro výkonné orgány krajských národních výborů.
§ 2
V čele Správy je její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává vláda.
§ 3
Úkoly Správy a její organizaci podrobněji upraví statut, který schvaluje vláda.
§ 4
(1)  Na Slovensku se zřizuje Správa pro rozvoj místního hospodářství na Slovensku (dále jen „Správa na Slovensku”) jako orgán sboru pověřenců, který zajišťuje a obstarává v případech vymezených sborem pověřenců úkoly uvedené v § 1.
(2)  Vedoucího Správy na Slovensku jmenuje a odvolává sbor pověřenců.
(3)  Úkoly Správy na Slovensku a její organizaci podrobněji upraví statut, který schvaluje sbor pověřenců.
§ 5
K zajištění úkolů Správy a Správy na Slovensku mohou jejich