Input:

č. 66/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 66/1958 Sb. rozh. tr.
Je-li jednání pachatele posuzované ve svém celku nebezpečné pro společnost, jde o pokus trestného činu (§ 5 odst. 1 tr. zák.), i když jen pro způsob tohoto jednání nebo pro zvolené prostředky v konkrétním případě uskutečnění výsledku uvedeného v zákoně nenastane.
Jednání pachatele, který v úmyslu vylákat výhru Sportky, čísla na podané sázence neznatelně proškrtaná dodatečně na oddílu určeném pro přihlašování výhry pozmění zřetelným proškrtáním jiných čísel, jež byla tažena, je jednáním nebezpečným pro společnost naplňujícím – nedošlo-li k výplatě výhry – pokus trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 5 odst. 1, § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. května 1958,1 Tz 102/58.)
Obžalovaná byla obžalobou stíhána pro trestný čin pokusu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 5 odst. 1, § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. proto, že podala na poště sázenku Sportky, na níž přeškrtala obyčejnou tužkou, a sice jednoduchou sotva znatelnou čarou šest čísel (tipů). Po ohlášení výsledku tahu, který neodpovídal číslům, na něž obžalovaná sázela, vymazala (vygumováním) na oddílu B sázenky, určeném k přihlašování výhry, Čísla původně proškrtaná a opět obyčejnou tužkou jednoduchou čarou proškrtala tentokrát znatelně jiná čísla (tipy) odpovídající výsledkům tahu a pak se domáhala výplaty v I. pořadí (tj. 40.000 Kčs).
Lidový soud v Kroměříži uznal obžalovanou vinnou pokusem trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 5 odst. 1, § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. a odsoudil ji k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na osm měsíců. Obhajobě obžalované, že sázenku nevyplnila ona, že také dodatečně na ní nic nemazala, že za ni vyplnilo sázenku jakési neznámé asi čtrnáctileté děvče, s nímž se náhodou setkala ve chvíli, kdy před poštovním úřadem vyplňovala sázenky Sportky, lidový soud neuvěřil.
Krajský soud v Uherském Hradišti k odvolání obžalované ji zprostil obžaloby podle § 242 písm. b) tr. ř. s odůvodněním, že podle jeho názoru způsob, jakým došlo k zfalšování oddílu B sázenky, o kterou se jedná, nebyl způsobilým prostředkem k neoprávněnému vylákání výhry a že tímto jednáním nemohlo dojít k poškození majetku v socialistickém vlastnictví.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu a tomuto soudu nařídil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona dovozuje, že byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 8 tr. ř. a uvádí, že krajský soud náležitě nehodnotil důkazy a, proto dospěl k závěru, že jednání obžalované není nebezpečné pro společnost. Generální prokurátor zároveň navrhl ve lhůtě uvedené v § 296 odst. 3 tr. ř. . zrušení napadeného rozhodnutí a nápravu nastalého pochybení.
. Nejvyšší soud prozkoumal podle § 293 tr. ř. napadené rozhodnutí a shledal, že jím byl porušen zákon.
Krajský soud se zaměřil nejprve na otázku, zda způsob, jakým byl zfalšován předmětný oddíl sázenky Sportky, byl způsobilým prostředkem k vylákání výhry, a když tuto, otázku zodpověděl záporně, zprostil obžalovanou obžaloby, aniž se dále zabýval její