Input:

č. 66/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 66/1957 Sb. rozh. obč.
Je-li podmínkou oprávnění k podání reklamace u dráhy při částečné ztrátě zboží předložení nákladního listu v originále, nedošlo k platné reklamaci, nebyl-li tento doklad připojen do konce reklamační lhůty a nárok zanikl v takovém případě podle § 96 vl. nař. č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 8. března 1957, 5 Co 113/57.)
Lidový soud v Olomouci zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal jako příjemce zboží na Československém státu – Českoslov. stát. drahách zaplacení 788 Kčs s přísl. na náhradě škody utrpěné při přepravě zboží. Lidový soud zjistil, že zápis o škodě byl sepsán v den převzetí zboží 30. května 1956, že během 6 měsíční reklamační lhůty žalobce sice požadoval náhradu, nepředložil však ani na upozornění žalované originál přepravního listu a došel < proto k závěru, že podle § 96 odst. 1 železničního přepravního řádu I (vl. nař. č. 37/1954 Sb.) nárok zanikl.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalobce a uvedený rozsudek lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Podle § 92 odst. 1 písm. b) vl. nař. č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád, může podat reklamaci u dráhy při částečné ztrátě zboží příjemce, předloží-li nákladní list. Tato podmínka oprávnění podat reklamaci u dráhy je zdůrazněna v ustanovení § 95 odst. 1 ŽPŘ, podle něhož nutno k reklamaci připojit doklady, které ji odůvodňují. V odst. 9 příl. 1 k § 95 ŽPŘ, vydané ministrem dopravy podle zmocnění § 95 odst. 3 ŽPŘ, kde jsou citovány paragrafy 92, 95 ŽPŘ, se pak