Input:

č. 66/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 66/1956 Sb. rozh. tr.
K pomeru ustanovenia § 128 ods. 1 a § 164 tr. por.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. mája 1956, 2 Tz 77/56.)
Obvinený ako inžinier chémie v rudných baniach, národnom podniku, na svojom pracovisku sústavne si ponechával zlaté zliatky (polotovary) a drobné čiastky zlata zverené mu na chemické spracovanie. Z toho príslušnou úpravou získal 3,20–3,30 kg zlata, z čoho časť odpredal a časť mal ešte v úmysle predať.
Ľudový súd v Kremnici uznal obvineného vinným trestným činom rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b), odst. 3 písm. a) b) tr. zák. Ľudový súd v rozsudku okrem iného vyslovil, že podľa § 128 ods. 1 tr. por. nariaďuje vydať poškodeným rudným baniam veci odňaté obvinenému v prípravnom konaní, ako veci dôležité pre trestné konanie (§ 82 tr. por.) a uložené u prokurátora, a to 86.271,– Kčs v hotovosti (ktoré obvinený získal predajom zlata), zlaté granálie a zliatky zlata, striebra a amalgámu.
Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie obvineného okrem iného zrušil rozsudok ľudového súdu tiež vo výroku o vydaní vecí podľa § 128 ods. 1 tr. por. a nariadil vydanie týchto vecí poškodeným rudným baniam podľa § 164 ods. 2 tr. por. (bez toho, žeby bol uviedol, komu túto povinnosť ukladá), pričom s ďalším nárokom vzniknutým z trestného činu poškodenú stranu odkázal na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudky krajského i ľudového súdu a ľudovému súdu nariadil, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Pokiaľ ide o výrok rozsudku krajského súdu podľa § 164 ods. 2 tr. por., Najvyšší súd uviedol
v odôvodnení:
Krajský súd porušil zákon aj v § 164 ods. 2 tr. por., keď podľa tohoto zákonného ustanovenia nariadil vydanie vecí obvinenému odňatých (§ 82