Input:

65/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny Garance

č. 65/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. února 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2)  Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu nebo elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny do místa spotřeby prostřednictvím přímého vedení výrobce elektřiny bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, použijí se ustanovení tohoto nařízení obdobně, nestanoví-li toto nařízení jinak.”.
2. V § 2 písm. a) se za slova „dodávky elektřiny nebo plynu” vkládají slova „ , a to buď s platností jedné výše ceny na celé sjednané období dodávky elektřiny nebo plynu, nebo s různou výší ceny sjednanou pro dílčí sjednané úseky období dodávky elektřiny nebo plynu” a za slovo „není” se vkládají slova „pro tuto sjednanou dobu”.
3. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „s platností jedné výše ceny na celé období dodávky elektřiny nebo plynu nebo s fixními cenami elektřiny nebo plynu sjednanými pro jednotlivé dílčí úseky období dodávky elektřiny nebo plynu” zrušují.
4. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:
„e)  smlouva typu E - smlouva s fixní cenou elektřiny nebo plynu na období dodávky elektřiny nebo plynu nejdříve od 1. ledna 2023 a nejpozději do 31. prosince 2023 uzavřená se zákazníkem pro odběrné místo typu 1, popřípadě pro odběrné místo typu 2, pokud sjednané plnění podle smlouvy pro odběrné místo typu 1 zahrnuje rovněž dodávku elektřiny nebo plynu do odběrného místa typu 2 téhož zákazníka,”.
5. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Dojde-li dohodou smluvních stran ke změně smlouvy v části týkající se ceny elektřiny nebo plynu nebo doby trvání závazku ze smlouvy nebo ke změně smlouvy spočívající v rozšíření výčtu odběrných míst, považuje se den sjednání dohody za den uzavření smlouvy podle tohoto nařízení; dojde-li však pouze k rozšíření výčtu odběrných míst beze změny smlouvy v části týkající se ceny elektřiny nebo plynu nebo doby trvání závazku ze smlouvy, považuje se den sjednání dohody za den uzavření smlouvy podle tohoto nařízení pouze ve vztahu k těmto novým odběrným místům.”.
6. V § 3 odstavec 3 zní:
„(3)  Dojde-li v průběhu trvání závazku ze smlouvy ke změně jeho obsahu v části týkající se některého z obsahových znaků rozhodných pro rozdělení smluv podle odstavce 1, považuje se smlouva ode dne účinnosti změny obsahu závazku za smlouvu toho typu podle odstavce 1, kterému vymezením obsahových znaků odpovídá, nestanoví-li toto nařízení jinak. Byla-li však v průběhu trvání závazku ze smlouvy sjednaná cena elektřiny