Input:

65/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 65/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 18 odst. 6 písm. a), § 21 odst. 18, § 25 odst. 5 písm. a), § 27a odst. 10 písm. a), b) a d) a § 27b odst. 9 písm. a) až c) zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. a vyhlášky č. 11/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. d) a v § 7 odst. 3 se slovo „sezónní“ zrušuje.
2. V § 1 písm. i), § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení a písmenu a), nadpisu hlavy 6, nadpisu hlavy 9 a v § 32 odst. 1 písm. c) se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.
3. V § 1 písm. l) se slovo „protokol“ nahrazuje slovem „záznam“ a slova „a o zjištěných nedostatcích“ se zrušují.
4. V § 1 písm. n) se slova „úřednímu veterinárnímu lékaři“ nahrazují slovy „krajské veterinární správě prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy“.
5. V § 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
„p) které potraviny živočišného původu jsou nepoživatelné.“.
6. V § 4 se slovo „protokol“ nahrazuje slovem „záznam“.
7. Nadpis nad § 7 zní: „Požadavky na samostatné prodejní místo a pravidla pro prodej živých ryb na tomto místě“.
8. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Samostatné prodejní místo určené k prodeji živých ryb, případně i k jejich zabíjení, kuchání, porcování nebo jiným úpravám musí být umístěno a vybaveno tak, aby veškeré činnosti na tomto místě byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách.“.
9. § 10 až 11a včetně nadpisů znějí:
㤠10
Čerstvé drůbeží maso
(1) Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže, může neporcované čerstvé drůbeží maso v malých množstvích
a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nebo
b) dodávat do místního maloobchodu.
(2) Za malé množství čerstvého drůbežího masa, určeného k prodeji nebo dodání podle odstavce 1, se považuje neporcované maso z nejvýše 10 kusů krůt, 35 kusů hus, 35 kusů kachen a 35 kusů ostatní drůbeže prodávaných nebo dodávaných v průběhu jednoho týdne.
(3) V případě prodeje nebo dodávání neporcovaného čerstvého drůbežího masa musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Maso není veterinárně vyšetřeno -